Gmina Poronin - strefa mieszkańca

INFORMACJA O PROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W dniach 7 czerwca 2022 r. do 21 czerwca 2022 r. prowadzone będą konsultacje społeczne w formie zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: cuw@poronin.pl. Uwagi w formie papierowej należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 9.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poronin w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Konsultacje prowadzone są zgodnie z Uchwałą Nr XX/111/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poronin oraz Zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Poronin z dnia 6 czerwca 2022r.

Projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie www.poronin.pl Zakładka GMINA/Ogłoszenia, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 5.