Gmina Poronin - strefa mieszkańca

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Na podstawie art. 122 Prawa oświatowego, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika pracodawcy mogą uzyskać od gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 • Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym,
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

 

Uprawnieni do otrzymania dofinansowania
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a)w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość dofinansowania
Zgodnie z art.122 ust. 2 Prawa oświatowego wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika przysługuje:
1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł. 

 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019 r., poz. 276)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz.106) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2020/2021
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2021 r., poz.122) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2021/2022

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.) zostali zobowiązani do poinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Informację o zawarciu umowy należy złożyć w Urzędzie Gminy Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin  zgodnie z załączonym zawiadomieniem. 

Miejsce i termin złożenia wniosku o dofinansowanie
Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, – pokój nr 10 (parter) w godzinach pracy w poniedziałki 7.30 - 16.30, od wtorku do piątku 7.30 - 15.15, Miejsce załatwienia sprawy:
pok. 29, II piętro tel. 18 20 210 27 

 

Wymagane dokumenty 

1.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 
2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
3.Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadzącą zakład  w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy, posiada  kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. 
4.Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie  osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy. 
5.Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 
6.Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy. 
7.Kopia dyplomu, certyfikatu  lub świadectwa potwierdzającego  zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu. 
8.Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę. 
9.Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek. 
10.Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę. 
11.Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 
12. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o dofinansowanie oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat. 
13. Oświadczenie pracodawcy będącego/niebędącego rzemieślnikiem. 
14.Oświadczenie pracodawcy o kosztach poniesionych w związku z prowadzeniem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika. 
15.Oświadczenie o braku naruszeń przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
16. Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcęo dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia. 

Kopie załączników, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9). 

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat (tj. w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat)

Forma przyznania dofinansowania
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej. 

Termin realizacji sprawy
Decyzja wydawana jest do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. Przekazywanie  dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji  służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Nowym Sączu  za pośrednictwem  Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Informacje dla pracodawców:
1. Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianym w art. 195 i art. 196 kodeksu pracy.
2. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy  o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy- przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do okresu kształcenia.

Wymagania dotyczące instruktorów praktycznej nauki zawodu zostały opisane w: 

1) § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,

2) § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu , 

3) § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Załącznik nr 2 -  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o pomocy de minimis
Załącznik nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
Załącznik nr 5 - Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o statusie pracodawcy 
Załącznik nr 7 - Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o poniesionych kosztach na kształcenie ucznia 
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii