Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Odnowa obiektów historyczno-przyrodniczych Liptova i Gminy Poronin w celu ich ochrony i promocji

Opis projektu
Teren strategiczny, zainteresowań, usytuowany jest na chronionych obszarach Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP) po stronie słowackiej i Tatrzańskiego Parku Narodowego po stronie polskiej (TPN). Na obszarach tych, ze względu na ochronę przyrody i środowiska naturalnego istnieją znacznie ograniczenia odnośnie planowania przeprowadzenia  jakichkolwiek zasadniczych prac i czynności inwestycyjnych. Niniejszy obszar transgraniczny należy do jednego z mniej rozwiniętychregionów. Główna część dochodów miejscowej ludności pochodzi z rozwijającego się ruchu turystycznego.Aktualny nieodpowiedni stan istniejących chodników ( znaczne uszkodzenia w wyniku erozji, zły stan powierzchni, brakująca architektura drobna, brak informacji), niedostateczne usługi i propagowanie danego terenu powoduje coraz mniejsze zainteresowania o wyjątkowo cenne i atrakcyjne obszary Wysokich Tatr i terenów podgórskich. 
Aktualnie nie istnieje w zachodniej części słowackich i polskich Tatr żaden wspólny szlak turystyczny  nawiązujący na ścieżki rowerowe u podnórza gór ze wspólnym logo, który wraz z zapleczem informacyjnym ukierunkowywałby ruch turystów w parkach narodowych i ich okolicy. 
Po obu stronach granicy szlak turystyczny  biegnie przez chronione tereny parków narodowych, które mają ponadnarodowe znaczenie.  Turyści korzystający z tego szlaku będą mieli okazję zapoznać się z dziedzictwem przyrodniczym i kulturalno-historycznym obu regionów.  Produkt będzie wyjątkowy dla szerszego obszaru przygranicznego i będzie ogromnym wkładem dla obu stron. Produkt turystyczny generuje wartość dodaną - wspólna prezentacja i ochrona terenu jako całości. 
Zaplanowany produkt ruchu turystycznego będzie tworzyła kombinowana trasa składająca się z chodników górskich i ścieżek rowerowych, które w konsekwencji łączą partnerskie gminy Liptovską Kokavę i Poronin, przez Dolinę Jamnicką, Chochołowską, przez szczyt Wołowiec. Trasa po stronie słowackiej rozpoczyna się na skrzyżowaniu tras rowerowych przy wiosce Liptovská Kokava, biegnie po istniejących trasach do wejścia do Doliny Úzkej.  Potem szlakiem turystycznym biegnie przez Dolinę Jamnícką aż na granicę słowacko-polską na szczycie Wołowiec. Następnie kontynuowana jest po szlaku turystycznym po stronie polskiej do Doliny Chochłowskiej, dalej biegnie po chodniku rowerowym przez wieś Kościelisko i Butorowy Wierch oraz Gubałówkę aż do Poronina, gdzie przy Centrum Informacyjno- Turystycznym ma swój cel.  Cała trasa przedstawiona została w projekcie technicznym, załącznik nr. 13.

Główny cel projektu: Podnieść atrakcyjność i wykorzystanie Zachodnich Tatr po stronie słowackiej i polskiej poprzez wytworzenie nowego transgranicznego produktu ruchu turystycznego dla zwiedzających z Polski i Słowacji. 
Produkt ruchu turystycznego bądzie przedstawiał kombinowany chodnik turystyczny i trasę rowerową w obszarze Zachodnich Tatr, od wioski Liptovská Kokava przez Dolinę Jamnicką i szczyt Wołowiec, po stronie słowackiej, a dalej po stronie polskiej przez Dolinę Chochołowską, Kościelisko do Poronina. Kombinowana łącznica turystyczna nawiązuje na inne sieci ścieżek rowerowych po różnorodnych ciekawostkach przyrodniczych, kulturalnych i historycznych, o których będą zwiedzający informowani za pośrednictwem e-produktów.Specyficzne cele projektu: 

  1. Wesprzeć prezentację dziedzictwa przyrodniczego i kulturalego  w Dolinie Jamnickiej poprzez modernizację szlaku turystycznego z elementami informacyjnymi o tematyce pasterskiej.
  2. Pomóc prezentacji obszaru kulturalno-historicznego Gminy Poronin poprzez rekonstrukcję i modernizację budynku Centrum Informacyjno- Turystycznego w Poroninie.
  3. Rozszerzyć prezentację wspólnego obszaru wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne i internet.

Określone specyficzne cele mikroprojektu pomogą podnieść atrakcyjność obszaru, ilość zwiedzających okolice, jak również zapewnić bezpieczność turystów. Bardzo ważnym elementem jest też podniesienie świadomości o kulturalno-historycznym dziedzictwie danego obszaru (owczarstwo, pasterstwo, wczelarstwo, tradycje ludowe, oraz rzemiosła) i dziedzictwie przyrodniczym -wyjątkowość Tatrzańskiego Parku Narodowego-miejsca światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO o znaczeniu ogólnoświatowym.  Nowoczesny produkt ruchu turystycznego umożliwi podejmowanie nowych działań w gminach, które ze względu na coraz większą ilości zwiedzających dany region będą niezbędne.  W ogromnej mierze produkt ten odgrywa istotną rolę dla ochrony bioróżnorodności i środowiska naturalnego regionu, głównie poprzez eliminację czynności erozyjnych w pobliżu szlaku górskiego.Zadania projektu:

  1. Rekonstrukcja i modernizacja górskiego chodnika turystycznego i ścieżki rowerowej
  2. Wybudowanie infrastruktury towarzyszącej
  3. Rekonstrukcja i modernizacja  Centrum Informacyjno-Turystycznego w Poroninie
  4. Wytworzenie nowego transgranicznego e-produktu


1.Rekonstrukcja i modernizacja górskiego chodnika turystycznego i ścieżki rowerowejwedług  dołączonego szkicu, łączącego miejsca o znaczeniu przyrodniczym, historycznym i kulturalnym - naprawa pewnego podkładu chodnika w uszkodzonych miejscach, zabezpieczenia przeciwerozyjne w uszkodzonych miejscach i na naprawianych odcinkach chodnika.

2. W ramach zadania 2 będzie realizowana infrastruktura towarzysząca w następującym zakresie 
A. paneleinformacyjne 7 szt: 
1. Skrzyżowanie ścieżek rowerowych nad wsią L. Kokava 
2. niwa rzeki Bela
3. zakręt na drogę komunikacji miejskiej do Doliny Račkovej, trasa Pribylina - Podbanské
4. przy kolibie w Dolinie Jamnickiej
5. przy kierunkowskazie leśnym pod Smrekiem
6. przy Dolnym Stawie Jamnickim
7. Centrum Informacyjne Poronin
B. Oczyszczanie2 źródeł:
- 1. przy kolibie w Dolinie Jamnickiej
- 2. na szlaku turystycznym koło zadaszeniaprzy kierunkowskazie leśnym pod Smrekiem
C. Zadaszenie dla cyklistów:
- otwarte zadaszenie o wielkości 5x5 m z ławkami w miejscu umieszczenia panelu 1: skrzyżowanieścieżki rowerowej L. Kokava - Podbanské zdrogę państwową nad wsią L. Kokava.

3. Realizacja dotyczy rekonstrukcji obiektu historycznego  „Wańkówka“ , która jest budynkiem  zabytkowym  mającym wartość architektoniczną, artystyczną i historyczną, wpisana została do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Dzisiaj budowla ta pełni ważną fukcję publiczną, jest siedzibą Gminnego Centrum Informacji, Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, Gminnej Biblioteki Publicznej, siedzibą Związku Podhalan i góralskiego zespołu „Regle”. 
„Wańkówka“ jest ważnym obiektem kulturalnego i historycznego dziedzictwa, znajdującym się na szlaku rekreacyjnym prowadzącym z Poronina do Liptovskiej Kokavy przez Wołowiec.

4. E-produkty będą zwiedzającym region, połączenie  Liptovská Kokava -Poronin, podawać kompletny przegląd o możliwościach czynnej i edukacyjnej turystyki w szerszej okolicy Liptovskej Kokavy, ich źródłem będą już istniejące cyklotrasy i ciekawostki.
Jednocześnie zwiedzający region Liptova Górnego będzie informowany o nowej ścieżce rowerowej prowadzącej w kierunku  Poronina, o wszelkich ciekawostkach  kulturalno - historycznych, ze wzróceniem szczególnej uwagi na budowę historyczną Centrum Informacyjnego w  Poroninie, którą w ramach niniejszego projektu planuje się wyremontować i gdzie jest początek trasy prowadzącej na stronę słowacką. 
W ramach projektu zostaną wytworzone następujące 3 e-produkty:
A. portal informacyjny 
B. aplikacja mobilna
C. nawigacja GPS

Rezultaty
-  Odnowiony i zmodernizowany szlak jest od wejścia Doliny Uzkiej przez Dolinę Jamnicką aż na granicę słowacko-polską na szczyt Volovec  - 10 km.
- Mała architektura tj. wiata, tablice edukacyjne, miejsca odpoczynku.
- Promocja i otwarcie górskiego szlaku turystycznego w Liptovskiej Kokavie, prezentacja projektu na imprezie w Poroninie.
- Zrekonstruowany obiekt zabytkowy, który jest ważnym elementem ludowej drewnianej architektury.
- Nawigacja GPS, aplikacja mobilna , strona internetowa. http://lkokava.sk/obnova_objektov_PL/
 

Trwałość projektu
Projekt został zaplanowany w taki sposób aby mógł być, bez jakichkolwiek zmian, wykorzystywany i realizowany w dłuższym horyzoncie czasowym. Projekt jest zabezpieczony pośrednictwem gmin Liptovská Kokava i Poronin. Po zakończeniu realizacji finansowanie projektu będzie zabezpieczała wieś Liptovská Kokava i  Gmina Poronin z własnych środków i przez własnych pracowników. Dotyczy to głównie wykonywania serwisu e-produktów (aktualizacja informacji) i kontrola paneli informacyjnych. Żywotność   pozostałych elementów budowlanych i zrekonstruowanychznacznie przekroczy okres trwałości projektu.Budżet projektu: 114 751,29 €

Strona projektu: http://lkokava.sk/obnova_objektov_PL/