Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Asystent rodziny

Praca asystenta rodziny ma na celu pomoc w przezwyciężaniu trudnej sytuacji rodzinnej. Asystent rodziny jest profesją w systemie wspierania rodziny, wprowadzoną ustawą o wspieraniu rodziny, której cechami charakterystycznymi są kompleksowe działania podejmowane wobec rodziny i polegające przede wszystkim na towarzyszeniu rodzinie z zachowaniem profesjonalnych relacji w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania i zmianie niekorzystnych dla rodziny sytuacji kryzysowych.

Zadania asystenta rodziny realizowane zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegają przede wszystkim na prowadzeniu pracy z rodzinami, u których występuje wiele sprzężonych problemów, m.in.: niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, niskie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo, przewlekła choroba, niepełnosprawność, przemoc, wyuczona bezradność. Praca asystenta rodziny odbywa się w miejscu zamieszkania tych rodzin i poza nim, przy aktywnym współdziałaniu i współpracy pracownika socjalnego z rejonu zamieszkania osoby objętej wsparciem asystenta.

Asystent rodziny zatrudniony jest w ramach zadaniowego trybu pracy, co pozwala na pracę z rodzinami w różnych godzinach, także poza godzinami pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie. Działania, które są podejmowane na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian w rodzinie, są liczne i wielokierunkowe. Dla każdej rodziny, po wcześniejszej ocenie sytuacji, zostaje stworzony indywidulny plan pracy, który jest realizowany w oparciu o odpowiednio dobrane działania.

  • Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny, prowadzona średnio przez 2-3 lata. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15. Wsparcie asystenta rodziny najczęściej kierowane jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych.

  • Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) – kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, rodziny, w których przyszło na świat ciężko chore dziecko, mają również prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. Osoby spełniające wymogi zawarte w Ustawie „Za życiem” i chcące skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny mogą złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce menu: Program ” Za Życiem”.

 

Za Życiem – informator

Program-Wspierania-Rodziny-w-Gminie-Poronin-na-lata-2019-2021

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020, poz. 821, ze zm.) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111490887/U/D20110887Lj.pdf

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020, poz. 1329)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001860/U/D20161860Lj.pdf