Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zakład Gospodarki Komunalnej w Poroninie

Adres siedziby:
Ul. Józefa Piłsudskiego 9
34-520 Poronin

Kontakt:
tel. 1820 740-04
e-mail:

zgk@poronin.pl
kierownik.zgk@poronin.pl
Ksiegowy.zgk@poronin.pl
Biuro.zgk@poronin.pl

Kierownik Zakładu:
Mateusz Zych

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Poroninie jest zakładem budżetowym rozliczającym się z budżetem Gminy Poronin.
 2. Zakład jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych Gminy Poronin utworzonym dla prowadzenia w imieniu Gminy zadań własnych w zakresie:
  1. obsługi systemu wodociągowego oraz zaopatrzenia Gminy w wodę,
  2. administrowania budynkami komunalnymi należącymi do Gminy znajdującymi się na ul. Anieli Gut - Stapińskiej 26 „Marluan” oraz ul. Józefa Piłsudskiego 15 „Poczta”.

Organem założycielskim Zakładu jest Rada Gminy Poronin.

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Poronin.

Terenem działania Zakładu jest obszar Gminy Poronin.

Dopuszcza się możliwość działania Zakładu poza terenem Gminy.

Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie usług komunalnych, a w szczególności:

 1. Zarządzanie siecią wodociągową na terenie Gminy, w tym:
  1. realizacja budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych,
  2. bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja istniejącej sieci wodociągowej,
  3. wydawanie warunków technicznych przyłączenia do wodociągów budynków mieszkalnych i innych obiektów,
  4. dokonywanie odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych i wystawianie protokołów odbioru technicznego,
  5. udział w przeglądach technicznych i odbiór końcowy nowych wodociągów,
  6. uzgadnianie projektów technicznych i uzbrojenia terenu,
 2. Prowadzenie całokształtu prac związanych z eksploatacją ujęć wody, a w szczególności:
  1. bieżąca kontrola i obsługa urządzeń,
  2. zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń,
  3. zapewnienie dostaw wody o należytej jakości w sposób ciągły i niezawodny,
  4. zawieranie umów na dostarczanie wody z osobami, których nieruchomości zostały przyłączone do sieci i które wystąpiły z wnioskiem o zawarcie umowy.
 3. Ustalanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia organowi do tego upoważnionemu,
 4. Administrowanie budynkami komunalnymi a w szczególności:
  1. prowadzenie drobnych napraw i remontów,
  2. sporządzanie umów najmu z lokatorami,
  3. obsługa finansowo-księgowa.

Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

Kierownik Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.