Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - wnioski

Urząd Gminy Poronin informuje przedsiębiorców o możliwości składania wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Poronin

Referat Spraw Obywatelskich i Administracji
Stanowisko ds. handlu i ewidencji działalności gospodarczej
34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5
pok. 18, tel. +48 20 210 18 e-mail: gmina@poronin.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek     8:00–16:30
wtorek - piątek 8:00–15:15

Uwagi:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okresy:

 • co najmniej 2 lat – w placówkach handlu detalicznego
 • co najmniej 4 lat – w placówkach gastronomicznych

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat (zezwolenia kateringowe).

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalona przez Radę Gminy Poronin uchwałą Nr XLV/269/2018 Rady Gminy Poronin z dnia              27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Poronin oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poronin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5122 z póżn. zm.):

Placówki handlu detalicznego

Zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

70 zezwoleń

Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

50 zezwoleń

Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu

50 zezwoleń

 

 

Placówki handlu gastronomicznego

 

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

 

 

70 zezwoleń

 

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 

 

65 zezwoleń

 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu

 

 

60 zezwoleń

 

 

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim                    (w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia kateringowe), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust.12a  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz zezwoleń kateringowych:

OPŁATA

DOT. ZEZWOLEŃ

OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:

 

525 zł

 

do 4,5% alkoholu oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

 

525 zł

 

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

 

2100 zł

 

 

powyżej 18% alkoholu

 

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

 

1,4% wartości sprzedaży

 

do 4,5% alkoholu oraz piwo

 

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

 

1,4% wartości sprzedaży

 

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

 

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

 

2,7% wartości sprzedaży

 

 

powyżej 18% alkoholu

 

 

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

 

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

 

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy albo w kasie urzędu opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości                               w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości                  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

OPŁATA
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

 

DOT. ZEZWOLEŃ

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 zł

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu

 

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

OPŁATA
naliczana od wartości sprzedaży
zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

 

DOT. ZEZWOLEŃ

1,4%

do 4,5% alkoholu oraz piwo

1,4%

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

2,7%

powyżej 18% alkoholu

 

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:

 • gotówką lub za pomocą kart płatniczych w kasie urzędu
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem - 59 8821 0009 0000 0000 1339 0031

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika*
 • 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia
 • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

 • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Opłatę skarbową wnosi się:

 • gotówką lub za pomocą kart płatniczych w kasie urzędu
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem - 59 8821 0009 0000 0000 1339 0031

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca
 • wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni
 • wydanie zezwolenia kateringowego – ok. 14 dni

Tryb Odwoławczy:

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Wójta Gminy Poronin.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Uchwała Nr XLV/269/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Poronin oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poronin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


***

Art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11ust. 2.

Art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

***

Wymagane wnioski i dokumenty: 

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu).
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

Druki do pobrania również w siedzibie urzędu.