Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Segreguj, odzyskuj, nie mieszaj

  • 2 stycznia 2023 / 11:32

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Aby ułatwić Państwu to zadanie, publikujemy infografikę, która w przejrzysty sposób pozwala zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Skuteczna segregacja odpadów komunalnych generuje korzyści ekologiczne i ekonomiczne. To cenne źródło surowców, które zostaną poddane recyklingowi. 

Terminy zbiórek odpadów budowlanych w 2022 r.

  • 16 lutego 2022 / 13:49

24.02.22, 31.03.22, 28.04.21, 26.05.22, 30.06.22, 28.07.22, 25.08.22, 29.09.22, 27.10.22, 24.11.22 oraz 29.12.22

Informacja dotycząca odpadów rolniczych

  • 7 grudnia 2021 / 15:32

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady powstające z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

Informacja dotycząca odpadów budowlanych

  • 7 grudnia 2021 / 15:32

Ustalenia w sprawie odbioru odpadów budowlanych stanowiących odpady komunalne z terenu gminy Poronin

Selektywna zbiórka

  • 7 grudnia 2021 / 15:32

Podstawowe informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poronin

Znowelizowana w lipcu 2019 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania porządku i czystości.

Zbiórka zużytych baterii i żarówek

  • 7 grudnia 2021 / 15:32

Zużyte baterie i żarówki zaliczają się odpadów niebezpiecznych, ponieważ stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Oznacza to, że nie mogą być wyrzucane na śmietnik wraz z innymi odpadami komunalnymi.

Zbiórka przeterminowanych lekarstw

  • 7 grudnia 2021 / 15:31

Przeterminowane i niewykorzystane leki są odpadami niebezpiecznymi, które wyrzucone do zwykłych śmieci, a tym samym nieodpowiednio utylizowane, wywierają szkodliwy wpływ na środowisko i w konsekwencji na zdrowie ludzi.

Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

  • 7 grudnia 2021 / 15:31

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zaliczany jest do odpadów niebezpiecznych, a zatem należy go traktować w specjalny sposób. Mieszkaniec, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nie może wyrzucać zużytych urządzeń łącznie z innymi odpadami! Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nieprzeznaczonym (np. porzucenie w lesie) grozi kara grzywny.