Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja dotycząca odpadów rolniczych

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady powstające z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

Każdy rolnik jest zobowiązany we własnym zakresie zagospodarować odpady takie jak:

  • środki ochrony roślin i opakowania po nich,
  • worki po nawozach,
  • siatka, sznurki, folia po sianokiszonce,
  • opony od przyczep, traktorów i innych maszyn rolniczych,
  • inne odpady pochodzące z działalności rolniczej.

Wyżej wymienione odpady nie mogą być odbierane i finansowane w ramach opłaty
za odbiór odpadów komunalnych. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z rolnictwa
to obowiązek ich wytwórcy czyli rolnika. Odpady te należy dostarczyć do podmiotów, które posiadają zezwolenie na ich zbieranie lub przetwarzanie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9) lit. f) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r., poz. 1439, z poźn. zm.) gmina ma obowiązek udostępnić na stronie internetowej urzędu lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

W związku z powyższym, informujemy, że w/w odpady można zawieźć we własnym zakresie oraz oddać za odpowiednią opłatą w firmie:

FCC Podhale Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 115
34-400 Nowy Targ
tel. 18 448 85 91
tel. 693 692 108

Pamiętaj – folia po sianokiszonce musi być czysta i opróżniona.