Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Selektywna zbiórka

Podstawowe informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poronin

Znowelizowana w lipcu 2019 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania porządku i czystości.

Wszyscy mieszkańcy gminy Poronin są zobligowani do segregacji odpadów.

Jeśli odbiorca stwierdzi, że odpady zbierane są w sposób niewłaściwy (tj. brak segregacji), zgodnie z ustawą urząd może naliczyć karę wynoszącą nawet czterokrotność stawki podstawowej.

Definicje:

 • odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
 • nieruchomości zamieszkałe – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo;
 • nieruchomości niezamieszkałe – rozumie się przez to nieruchomości, których stale nie zamieszkują mieszkańcy, na których powstają odpady komunalne, jak np. obiekty publiczne: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki itp., a także obiekty, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, produkcja usługowa i handlowa, parkingi, warsztaty, biura, pensjonaty, wynajem pokoi, koleje i wyciągi narciarskie, cmentarze itp., a także domki letniskowe, budynki mieszkalne i apartamenty zamieszkiwane czasowo itd.;
 • selektywne zbieranie odpadów – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz ich mieszania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest:

 • oddawać odpady komunalne w ramach zorganizowanego systemu odbioru odpadów;
 • selektywnie gromadzić odpady komunalne;
 • wyposażyć nieruchomość w pojemniki/worki służące do mechanicznego zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • umożliwić odbiór zgromadzonych odpadów;
 • ustawić urządzenia w miejscu łatwo dostępnym dla odbiorcy w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców, ruchu drogowego i osób trzecich;
 • złożyć w Urzędzie Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;
 • terminowo uiszczać stosowną opłatę za gospodarowanie odpadami.

Odpady komunalne odbierane są:

 • sprzed posesji;
 • z nieruchomości, które mają złożoną stosowną deklarację za odpady komunalne;
 • z wyznaczonych stałych punktów odbioru (przeterminowane leki: Ośrodek Zdrowia w Poroninie, ul. Za Torem 7, 34-520 Poronin; Ośrodek Zdrowia w Zębie, ul. Kamila Stocha 13, 34-521 Ząb; Apteka DOZ w Poroninie, ul. J. Piłsudskiego 1; sprzęt RTV/AGD, zużyte baterie i akumulatory, opony samochodowe, opony z rowerów, opakowania po farbach/lakierach, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek: PSZOK, ul. Tatrzańska k/92 – teren dawnej oczyszczalni ścieków „Kośne Hamry”, czynny w każdy piątek w godz. 9.00 - 14.00, odbiór odpadów następuje za okazaniem dowodu osobistego oraz opłaty
  za gospodarowanie odpadami) – dotyczy tylko mieszkańców;
 • z wyznaczonych czasowych punktów odbioru (zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zbiórka folii po sianokiszonce - akcyjnie).

Odpady komunalne należy gromadzić:

 • bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której one powstały;
 • w przeznaczonych do tego celu workach lub pojemnikach;
 • dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach przydomowych lub w urządzeniach do tego celu przeznaczonych.

 

Rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

 • pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l;
 • worki na odpady segregowane, papier i tekturę, ulegające biodegradacji, odpady budowlane o pojemności 120 l;
 • worki na popiół o pojemności 60 l – 80 l, na szkło - 80 l.

 

Podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Selektywnie (oddzielnie) zbierać należy następujące rodzaje odpadów:

 • w workach/pojemnikach w kolorze żółtym – tworzywa sztuczne, opakowania
  z tworzyw sztucznych, metale i opakowania wielomateriałowe;
 • w workach w kolorze zielonym – słoiki i butelki szklane bez zakrętek;
 • w workach w kolorze niebieskim – papier i opakowania z papieru i tektury;
 • w workach w kolorze brązowym – odpady ulegające biodegradacji, np. liście, trawa, skorupki z jajek, obierki, ogryzki, zgnite owoce;
 • w workach białych – odpady budowlane, np. styropian budowlany, gruz, płyty g-k, cegły, płytki;
 • w workach szarych – zimny popiół i żużel;
 • w workach/pojemnikach czarnych – odpady pozostałe po segregacji, np. pampersy, tekstylia, odzież, buty, resztki mięsa i kości, zabrudzony tłusty papier, zastawa stołowa, butelki po olejach spożywczych, papier po maśle/margarynie itp.

Harmonogram wywozu i odbioru odpadów komunalnych udostępniany będzie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty m.in. na stronie internetowej.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie w Urzędzie Gminy Poronin deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na drukach DO-1 (mieszkańcy) i/lub DO-2 (działalność, domek letniskowy). W przypadku powstania
na nieruchomości odpadów po raz pierwszy deklarację należy złożyć w terminie 14 dni
od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych. W ramach wnoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty odpady komunalne są odbierane, transportowane i utylizowane.