Gmina Poronin - strefa mieszkańca

KOMPOSTOWNIK

Od 1 października 2020 r. obowiązuje zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od osoby zamieszkującej.

Właścicielom nieruchomości korzystającym ze zwolnienia nie będzie przysługiwał odbiór bioodpadów. Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz., 1439, ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały została zobligowana do wprowadzenia zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawą ubiegania się o zwolnienie jest złożenie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) zmiany danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której oświadczy, że posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów:

 1. nie posiada kompostownika przydomowego
  lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  lub
 3. uniemożliwia Wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym - Wójt stwierdzi, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie
6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Regulacje prawne dotyczące lokalizacji kompostownika na posesji zawarte
są w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poronin.

Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
na której powstają bioodpady stanowiące odpady komunalne, może wyposażyć swoją nieruchomość w przydomowy kompostownik.

Kompostownik może być wykonany we własnym zakresie bądź zakupiony.

Kompostowniki przydomowe należy rozmieszczać zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów.

Kompostowanie bioodpadów na własnej nieruchomości

Od wiosny do jesieni można organizować kompostowanie bioodpadów
w przydomowym ogrodzie. Pielęgnacja roślin i porządki w zielonym otoczeniu dostarczają wielu bioodpadów, które świetnie nadają się do zrobienia wartościowego kompostu. Można go z powodzeniem wykorzystać do użyźnienia w naturalny sposób ogrodu lub warzywniaka.

Kompostowanie polega na przetworzeniu odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku. Innymi słowy jest to naśladowanie procesów naturalnie występujących w przyrodzie, jednakże skoncentrowane na mniejszej przestrzeni i sprawniejsze. W rozdrobnionych odpadach organicznych poddanych kompostowaniu przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głownie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic) zachodzą dwa procesy biochemiczne:

 1. mineralizacja materii organicznej (rozkład związków organicznych, w wyniku którego powstaje woda, dwutlenek węgla oraz energia cieplna, ponadto azotany, siarczany, fosforany i inne związki mineralne),
 2. humifikacja– czyli łączenie się składników rozkładu w wielkocząsteczkowe substancje próchniczne).

Dojrzały kompost można stosować bez żadnych ograniczeń ilościowych
do nawożenia gleby.

W celu uzyskania wartościowego kompostu należy do kompostowania wykorzystać:

 • miękkie części uprawianych roślin,
 • ściętą trawę, liście, spadłe owoce,
 • odpady po owocach i warzywach,
 • obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych,
 • stary chleb,
 • fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa,
 • skorupki z jajek.

Do kompostowania nie należy przeznaczać:

 • resztek mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu,
 • kamieni,
 • papieru, papierosów,
 • materiałów i substancji zanieczyszczonych (np. zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne),
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Każdy w swoim przydomowym ogródku może przeprowadzać proces kompostowania. Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu można osiągnąć poprzez spełnienie następujących warunków:

 • kompostownik powinien być zlokalizowany w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych, co zapewni  mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest nawet podlewanie wodą w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności). Zbyt głębokie ocienienie nie jest wskazane, gdyż może utrudniać odpowiednie nagrzewanie,  co spowolni proces;
 • materiał w kompostowniku powinien być ułożony warstwowo, na dole powinna być warstwa podtrzymująca i zapewniająca przewietrzanie  (np. połamane gałęzie), następnie warstwa materiału, którego zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych warstw (np. torf, słoma lub już rozłożony kompost). Następnie należy układać kolejne warstwy odpadów organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi warstwami ziemi ogrodowej lub torfu (najlepiej, aby kolejne warstwy pryzmy miały urozmaicony skład różnych odpadów organicznych);
 • jeśli stosujemy kompostownik, powinna to być konstrukcja zapewniająca odpowiednie przewietrzanie materiału;
 • kilka razy w roku pryzma powinna być przerabiana, tzn. warstwy kompostowanego materiału powinny być przełożone w taki sposób, aby wierzchnie warstwy znalazły
  się w  jej wnętrzu (można kupić obrotowy kompostownik, który ułatwi to zadanie);
 • w razie potrzeby materiał powinien być zaszczepiony, tzn. powinniśmy dostarczyć mu odpowiednich kultur mikroorganizmów - zazwyczaj rozwijają się one same, trafiając do materiału ziemi lub dodanego kompostu rozłożonego, ponadto dostępne są gotowe preparaty kompostujące, które można zakupić w sklepach ogrodniczych.

Zakładając kompostownik, warto ustrzec się przed popełnieniem kilku błędów, takich jak: dodawanie resztek roślin, które były porażone przez choroby (mogą one być źródłem zakażenia w kolejnych latach), dodawanie związków wapnia (wapń wprawdzie przyspiesza rozkład substancji organicznej, ale również pozbawia ją bardzo potrzebnego azotu), umieszczanie kompostu w dołach lub zbiornikach betonowych (niewskazane ograniczenie dostępu powietrza), dodawanie materiału niedostatecznie rozdrobnionego i układanie zbyt grubych jego warstw (co również ogranicza dostęp powietrza).

Kompostowanie jest bardzo pożądanym sposobem unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych. Pozwala na uzyskanie cennego nawozu do wykorzystania w ogrodzie oraz pozwala znacznie zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowisko. Wszystkich, którzy mają taką możliwość, zachęcamy do stosowania tej metody unieszkodliwiania bioodpadów. 

Równocześnie przypominamy, że kompostownik nie może stwarzać uciążliwości dla sąsiadów (zapachy!). Prawidłowo prowadzony proces kompostowania nie jest nadmiernie uciążliwy, a rozchodzące się odory z kompostownika świadczą o zakłóceniu procesu.       

Wybierając sposób i miejsce kompostowania, należy wziąć  pod uwagę ewentualne uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i tak zlokalizować kompostownik, aby nie powodować  tych uciążliwości i tym samym konfliktów.