Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o wyrobach zawierających azbest

  • 4 stycznia 2024 / 9:28

Wójt Gminy Poronin przypomina, że zgodnie z zapisami art. 10 ust 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, każdy mieszkaniec Gminy, na którego nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest przedkłada corocznie, w terminie do 31 stycznia, Wójtowi Gminy Poronin informację o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na jego posesji.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PORONIN WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWĄ INWENTARYZACJĄ

  • 2 marca 2022 / 12:47

Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poronin wraz ze szczegółową inwentaryzacją wykonano na podstawie umowy nr rej. 10(C-2)14 zawartej pomiędzy Gminą Poronin z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul. Wybickiego 7, Kraków, w dniu 11.02.2014 roku.

AZBEST

  • 7 grudnia 2021 / 12:19

Masz azbest na swojej posesji? Nie czekaj do 2032 r. i zgłoś się natychmiast do Urzędu Gminy w celu uzyskania pomocy z utylizacją azbestu.

Obecnie na terenie całego kraju prowadzone są prace związane z realizacją „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Celem przedmiotowego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Całe działanie ma zakończyć się w 2032 roku, choć skala problemu jest duża i istnieją uzasadnione obawy, że będzie to bardzo trudne do realizacji.