Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ewidencja innych obiektów hotelarskich

Przedsiębiorca przed rozpoczęciem świadczenia usług w obiekcie innym (niekategoryzowanym) niż obiekt hotelarski, zamierzający świadczyć usługi hotelarskie, jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji.

Godziny przyjmowana petentów:

 • Poniedziałek -> 7:30 – 16:30
 • Wtorek – Piątek -> 7:30 – 15:15

Uwagi:

            Na terenie Gminy Poronin, ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Wójt Gminy Poronin.

Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich:

 • hoteli,
 • moteli,
 • pensjonatów,
 • kempingów,
 • domów wycieczkowych,
 • schronisk i schronisk młodzieżowych.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Referatu Promocji, Sportu i Turystyki o następujących zmianach:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych,
 • zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

Podstawa prawna:

 • 35 ust. 1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
  i przewodników turystycznych;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone
  są usługi hotelarskie.
 • Osoby/Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają:
 • nazwę rejestru (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja
  o Działalności Gospodarczej) oraz numer wpisu o ile taki posiadają,
 • numer NIP.

Art. 35 o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Warunki świadczenia usług hotelarskich

 1. Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach, które spełniają:
 • wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany;
 • wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.
 1. Usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 rozporządzenia w sprawie wymagań dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich pkt 4, oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2.

Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 obiekty hotelarskie – zaszeregowane do rodzaju, nadawanie kategorii, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

 

MINIMALNE WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE

Lp.

Wymagania

1

2

 

I. Dla wynajmowania miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych

1

Teren obozowiska wyrównany, suchy, ukształtowany w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych i uprzątnięty z przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu

2

Punkt poboru wody do picia ¹⁾ i potrzeb gospodarczych

3

Miejsca wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane

4

Pojemnik na śmieci i odpady stałe, regularnie opróżniany

5

Ustęp utrzymany w czystości

 

II. Dla wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych, domkach turystycznych i obiektach prowizorycznych

6

Stanowiska dla namiotów i przyczep mieszkalnych oraz dojścia do stanowisk utwardzone

7

Oświetlenie dojść do stanowisk i obiektów higieniczno-sanitarnych

8

Półka lub stelaż na rzeczy osobiste

9

Oddzielne łóżka lub łóżka polowe dla każdego korzystającego z namiotu, w odległości nie mniejszej niż 30 cm pomiędzy łóżkami

 

III. Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych

10

Ogrzewanie – w całym obiekcie w miesiącach X–IV, temperatura minimum 18°C

11

Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody²⁾

12⁶²⁾

Maksymalna liczba osób przypadających na jeden w.h.s. – 15²ª⁾

13

Wyposażenie podstawowe w.h.s.:

1)      natrysk lub wanna

2)       umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik

3)      WC

4)      lustro z górnym lub bocznym oświetleniem

5)      uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną

6)      pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno zapalny)

7)      dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe

 

IV. Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)

14

Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m² - na jedną osobę (przy łóżkach piętrowych 1,5 m²)

15

Wyposażenie sal sypialnych

1)      łózka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm

2)      oddzielne zamykane szafki dla każdej osoby

3)      stół

4)      krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy

5)      wieszaki na odzież wierzchnią

6)      lustro

7)      oświetlenie ogólne

16

Dostęp do w.h.s. jak w lp. 12 i 13

 

V. Dla wynajmowania samodzielnych pokoi

17

Powierzchnia mieszkalna w m²:

1)      pokój 1- i 2-osobowy – 6 m²

2)      pokój większy niż 2-osobowy – dodatkowo 2 m² na każdą następną osobę³⁾

18

Zestaw wyposażenia meblowego:

1)      łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóżka dwuosobowe                   o wymiarach minimum 120 x 190 cm

2)      nocny stolik lub półka przy każdym łóżku

3)      stół lub stolik

4)      krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) lub ława

5)      wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste

19

Pościel dla jednej osoby:

1)      kołdra lub dwa koce

2)      poduszka

3)      poszwa

4)      poszewka na poduszkę

5)      prześcieradło

20

Oświetlenie – minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W

21

Zasłony okienne zaciemniające

22

Dostęp do w.h.s. jak w lp. 12 i 13

23

Kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny

 

Objaśnienia odnośników i skrótów:

¹⁾ Dopuszcza się miejsca biwakowania przy szlakach wodnych bez punktu poboru wody do picia.

²⁾ Minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem o ustalonych porach.

²ª⁾ Nie dotyczy tymczasowych obiektów noclegowych w rozumieniu art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (Dz. U. z 2017 r. poz. 685).

³⁾ W pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,5 m dopuszcza się łóżka piętrowe – powierzchnia pokoju może zostać zmniejszona o 20%.

w.h.s. – węzeł higieniczno-sanitarny.