Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Uchwała w sprawie opłaty miejscowej

  • 21 lutego 2023 / 13:2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b, lit. c i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/128/2008 Rady Gminy Poronin z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Poronin, w których pobierana jest opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 875, poz. 6620) - Rada Gminy Poronin, uchwala co następuje:

Informacja dla inkasentów Gmina Poronin

  • 6 grudnia 2021 / 15:8

ZASADY POBORU I ODPROWADZANIA OPŁATY MIEJSCOWEJ ORAZ ROZLICZANIA PROWIZJI NA TERENIE GMINY PORONIN