Gmina Poronin - strefa mieszkańca

GMINA PORONIN pytania i odpowiedzi

1. Co to jest opłata miejscowa i kto jest zobowiązany do jej zapłaty?

Opłata miejscowa jest to podatek pobierany od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych
w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Na terenie Gminy Poronin opłatę miejscową pobiera się na podstawie Uchwały
nr XII/63/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1702, ze zm.) od wszystkich osób przebywających w w/w celach w miejscowościach: Bustryk, Małe Ciche, Murzasichle, Nowe Bystre, Poronin, Ząb, Suche.

2. Kto jest zwolniony z opłaty miejscowej?

Opłaty miejscowej nie pobiera się:

 • pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi
  na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawą do stosowania tego zwolnienia może być w pierwszym rzędzie dokument w postaci paszportu dyplomatycznego/służbowego;

 • od osób przebywających w szpitalach;

 • od osób niewidomych i ich przewodników.

Za osobę niewidomą można uznać taką osobę, która została zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu wzroku.
Jednym z dowodów na potwierdzenie prawa do korzystania z tego zwolnienia może być orzeczenie o niepełnosprawności i jej stopniu, przy czym stopnia niepełnosprawności nie orzeka się w przypadku dzieci do lat 16. Dowodem może być również legitymacja Polskiego Związku Niewidomych.

Za przewodnika osoby niewidomej może być uznana osoba fizyczna, z której pomocy korzysta osoba niepełnosprawna, w sytuacji gdy ze względu na charakter i stopień niepełnosprawności ma ona trudności z samodzielnym dostaniem się w określone miejsce;

 • od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową lub uzdrowiskową;

 • od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Grupa zorganizowana to taka, w której organizator ma charakter instytucjonalny (np. biuro podróży, szkoła).

Z powyższego zwolnienia korzystają uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Osoby pełnoletnie nie mogą być uznane za dzieci i młodzież szkolną, gdyż obowiązek szkolny trwa do 18. roku życia. W związku z tym zwolnienie nie obejmuje zorganizowanych grup studentów i słuchaczy szkół wyższych, jak również uczniów szkół dla dorosłych oraz placówek kształcenia ustawicznego.

Opiekunowie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej winni przedłożyć inkasentowi listę uczestników. Lista uczestników powinna zawierać takie dane jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania. W przypadku braku takiej listy opłatę miejscową należy pobrać w należnej wysokości i odprowadzić na rachunek bankowy gminy.

3. W jaki sposób płaci się opłatę miejscową?

Opłatę miejscową pobierają w imieniu gminy inkasenci opłaty miejscowej,
a następnie odprowadzają zainkasowaną kwotę na rachunek bankowy Urzędu Gminy bądź dokonują wpłaty w kasie urzędu do 10 dnia po upływie miesiąca, w którym pobrano opłatę.

Inkasentami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące: ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, apartamenty, wynajmujące domki letniskowe oraz podmioty, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przebywających na terenie Gminy Poronin dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

4. Co należy do obowiązków inkasentów?

Inkasenci opłaty miejscowej zobowiązani są do:

 • pobierania opłaty miejscowej w wysokości określonej uchwałą Rady Gminy Poronin,

 • wydawania pokwitowania za każdą kwotę opłaty miejscowej na kwitariuszu przychodowym (do odebrania w kasie Urzędu Gminy) K-103 lub na drukach do przyjmowania wpłat gotówkowych stosowanych przez inkasenta,

 • składania miesięcznej deklaracji na wpłatę opłaty miejscowej z adnotacją – opłata miejscowa za miesiąc ……/2021,

 • odprowadzania pobranej opłaty miejscowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy bądź dokonania wpłaty należnej opłaty miejscowej w kasie urzędu do 10. dnia po upływie miesiąca, w którym pobrano opłatę,

 • w przypadku pobierania opłaty miejscowej na innych drukach niż kwitariusz przychodowy inkasenci zobowiązani są do prowadzenia rejestru pobranej opłaty. Rejestr taki powinien zawierać:

- imię i nazwisko osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

- adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

- datę dokonania wpłaty,

- nazwę należności – opłata miejscowa, ilość dni x ilość osób x kwota =……,

- kwotę należności z tytułu opłaty.

5. Jaka stawka opłaty miejscowej obowiązuje w gminie Poronin?

W gminie Poronin obowiązuje stawka 2,00 zł/os. za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

6. Jak są liczone dni, za które należy uiścić opłatę miejscową?

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w określonych celach.

Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje po upływie pierwszej doby pobytu rozumianego jako kolejne 24 godziny od przybycia.

Po upływie pierwszej doby powstaje obowiązek uiszczenia opłaty za zakończoną dobę, ale również za kolejną rozpoczętą dobę pobytu.

Przykłady:

 • Gość przyjechał do pensjonatu na wypoczynek w poniedziałek o godz. 11.00
  i wyjechał we wtorek o godz. 9.00
  - opłata miejscowa nie jest pobierana (22 godziny).

 • Gość przyjechał do pensjonatu na wypoczynek w poniedziałek o godz. 11.00
  i wyjechał w środę o godz. 10.00
  - opłata należna za 2 doby pobytu (47 godzin).

 • Gość przyjechał do pensjonatu na wypoczynek w poniedziałek o godz. 11.00
  i wyjechał w środę o godz. 12.00
  - opłata należna za 3 doby pobytu (49 godzin).

7. Co w przypadku, gdy osoba zobowiązana do zapłaty opłaty miejscowej odmówi inkasentowi jej uregulowania?

Na podstawie §7 Uchwały Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1702, ze zm.) wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:

- imię i nazwisko,

- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,

- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,

- łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu danej osoby.

W przypadku odmowy zapłaty opłaty miejscowej inkasent wskazuje organowi podatkowemu dane osób przebywających w miejscowości, które nie uregulowały należności. Organ podatkowy doręczy tym osobom decyzje określające wysokość zobowiązania w opłacie.

8. Czy prowadzenie ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej jest obowiązkowe?

Tak, prowadzenie ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej jest obowiązkowe. Brak takiej ewidencji lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny podlega odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 60 i 61 w zw. Z art. 53 §21 pkt 3 k.k.s.). Ponadto odpowiedzialność taka wiąże się również z odmową okazania księgi osobie kontrolującej (art. 83 k.k.s.).

9. Czy inkasent musi wyrazić zgodę na pobór opłaty miejscowej?

Na mocy uchwały podjętej przez Radę Gminy Poronin pomiędzy Gminą Poronin
i inkasentem nawiązuje się stosunek administracyjno-prawny, który jest skuteczny,
bez konieczności wyrażenia zgody przez podmiot wskazany jako inkasent.

Inkasent nie ma możliwości odmowy bądź zrzeczenia się pełnienia tej funkcji.

10. Czy inkasenci otrzymują wynagrodzenie za pobieranie opłaty miejscowej?

Tak. Wynagrodzenie inkasentów ustalono w wysokości 10% zainkasowanych opłat (23% podatku VAT dot. faktur). Wynagrodzenie będzie rozliczane na podstawie dokumentów wystawionych przez inkasentów dostarczonych do organu podatkowego w terminie 10 dni od zakończenia kwartału:

 • inkasenci opłaty miejscowej prowadzący działalność gospodarczą wystawiają fakturę VAT/rachunek,

 • inkasenci nieprowadzący działalności gospodarczej – składają wniosek o wypłatę prowizji.

Wypłata wynagrodzenia należnego inkasentowi następować będzie kwartalnie, w terminie 15 dni od zakończenia kwartału.