Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Uchwała w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b, lit. c i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/128/2008 Rady Gminy Poronin z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Poronin, w których pobierana jest opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 875, poz. 6620) - Rada Gminy Poronin, uchwala co następuje:

Opłata miejscowa.
Małop.2019.1702 t.j. z dnia 2019.03.04
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022r.
Wejście w życie:
1 stycznia 2016 r. , 2 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/63/2015
RADY GMINY PORONIN
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b, lit. c i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
1445 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/128/2008 Rady Gminy Poronin z dnia 10 września
2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Poronin, w których
pobierana jest opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 875, poz.
6620) - Rada Gminy Poronin, uchwala co następuje
 
§ 1.
Niniejszą uchwałą Rada Gminy Poronin:
1) wprowadza opłatę miejscową,
2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla
inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso,
5) wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych
zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty
miejscowej
§ 2.
Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XXIV/128/
2008 Rady Gminy Poronin z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości
położonych na terenie Gminy Poronin, w których pobierana jest opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 875, poz. 6620).
§ 3. 2
Ustala się stawkę opłaty miejscowej dla osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Bustryk, Małe Ciche,
Murzasichle, Nowe Bystre, Poronin, Ząb, Suche w wysokości 2 zł za każdą rozpoczętą dobę
pobytu.
§ 4.
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. 3 Do poboru w drodze inkasa wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria,
pensjonaty, kwatery, apartamenty, wynajmujące domy letniskowe oraz podmioty, które świadczą
usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przebywających na terenie Gminy
Poronin dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
§ 5.
Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych opłat.
§ 6.
Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek lub w kasie Urzędu
Gminy Poronin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
opłatę.
1) imię nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
2) liczbę dni za które opłata jest pobierana,
3) właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczęta dobę pobytu,
4) łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu danej osoby.
§ 7.
Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób o
których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:
§ 8.
Traci moc Uchwała Nr XII/55/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 27 października 2011 r. w sprawie
opłaty miejscowej.
§ 9.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r
 
 
ZAŁĄCZNIK 4 (uchylony).
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE
L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych
aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
2 § 3 zmieniony przez § 1 uchwały nr XLIII/297/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. (Małop.2021.7079)
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2022 r.
3 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 uchwały nr X/62/2019 z dnia 30 maja 2019 r. (Małop.19.4329)
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 czerwca 2019 r.
4 Załącznik uchylony przez uchwałę nr X/62/2019 z dnia 30 maja 2019 r. (Małop.19.4329) zmieniającą
nin. uchwałę z dniem 20 czerwca 2019 r