Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja dla inkasentów Gmina Poronin

ZASADY POBORU I ODPROWADZANIA OPŁATY MIEJSCOWEJ ORAZ ROZLICZANIA PROWIZJI NA TERENIE GMINY PORONIN

 1. Uchwałą Nr VI/40/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty miejscowej1 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1702) zmienioną Uchwałą Nr X/63/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r.
  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 4329) wprowadzono na terenie miejscowości gminy Poronin opłatę miejscową. Uchwałą tą Rada Gminy Poronin zarządziła pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określiła inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

 2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
  w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Bustryk, Małe Ciche, Murzasichle, Nowe Bystre, Poronin (miejscowość Poronin obejmuje sołectwo Poronin i sołectwo Stasikówka), Ząb, Suche. Stosownie do przepisów art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445, ze zm.) opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, za każdą rozpoczętą dobę pobytu w takich miejscowościach.

 3. Rada Gminy Poronin Uchwałą Nr VI/40/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 21 lutego 2019 r.
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty miejscowej ustaliła opłatę miejscową w wysokości 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu (z wyłączeniem osób objętych zwolnieniem ustawowym). Oznacza to, że jeżeli osoba fizyczna przybywa do wskazanych miejscowości gminy Poronin np. w poniedziałek o godzinie 22.00, a wyjeżdża
  w czwartek o godzinie 10.00, to zobowiązana jest uiścić opłatę miejscową za 3 doby pobytu.

 4. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy opłaty miejscowej nie pobiera się:

  1. pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. od osób przebywających w szpitalach;

  3. od osób niewidomych i ich przewodników;

  4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;

  5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. Opiekunowie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej winni przedłożyć inkasentowi listę uczestników. Lista uczestników powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) i powinna zawierać takie dane jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania. W przypadku braku takiej listy opłatę miejscową należy pobrać w należnej wysokości i odprowadzić na rachunek bankowy gminy.

 1. Turysta przebywający w miejscowościach gminy Poronin ma do wyboru trzy sposoby zapłaty miejscowej:

  1. inkasentowi opłaty miejscowej,

  2. w kasie Urzędu Gminy Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin,

  3. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Poronin nr 59 8821 0009 0000 0000 1339 0031.

 1. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr X/62/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r.
  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 4329) na inkasentów opłaty wyznaczono: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, apartamenty, wynajmujące domy letniskowe oraz podmioty, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przebywających na terenie gminy Poronin dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

 2. Inkasenci opłaty miejscowej zobowiązani są prowadzić inkaso opłaty miejscowej zgodnie
  z przepisami obowiązującej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz aktualnymi uchwałami Rady Gminy Poronin, a w szczególności:

  1. pobierać opłatę miejscową w wysokości określonej uchwałą rady,

  2. wydawać pokwitowanie za każdą pobraną kwotę opłaty miejscowej na kwitariuszu przychodowym K-103 lub na drukach do przyjmowania wpłat gotówkowych stosowanych przez inkasenta,

  3. złożyć do 10. dnia po upływie miesiąca, w którym pobrano opłatę, miesięczną deklarację na wpłatę opłaty miejscowej z adnotacją – opłata miejscowa za miesiąc ........ /2021; druk deklaracji na wypłatę opłaty miejscowej można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Poronin www.poronin.pl w zakładce Opłata miejscowa lub bezpośrednio
   w Urzędzie Gminy Poronin pokój nr 21,

  4. odprowadzić pobraną opłatę miejscową na rachunek bankowy Urzędu Gminy Poronin nr: 59 8821 0009 0000 0000 1339 0031 bądź dokonać wpłaty należnej opłaty miejscowej w kasie urzędu do 10. dnia po upływie miesiąca, w którym pobrano opłatę.

 1. Inkasenci pobierający opłatę miejscową na kwitariuszu przychodowym K-103 (druk ścisłego zarachowania) zobowiązani są do pobrania kwitariusza w kasie Urzędu Gminy Poronin. Kwitariusz składa się z trzech odcinków:

  1. pierwszą stronę kwitu kwitariusza (oryginał) inkasent wydaje osobie wpłacającej opłatę miejscową,

  2. drugą stronę kwitu (kopia) inkasent zostawia dla siebie jako potwierdzenie w przypadku kontroli,

  3. trzecią stronę kwitu inkasent pozostawia w kwitariuszu i po zakończeniu kwitariusza bloczek zostaje zwrócony do Urzędu Gminy Poronin wraz z okładkami w stanie niezniszczonym.

Pokwitowanie winno zawierać następujące dane:

   1. imię i nazwisko osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

   2. adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

   3. datę dokonania wpłaty,

   4. nazwę należności – opłata miejscowa (lub w skrócie OM), ilość dni x ilość osób,

   5. kwotę należności z tytułu opłaty wyrażoną za pomocą liczb i słownie.

Pokwitowanie winno być wolne od błędów. Poprawek na pokwitowaniu dokonuje się przez skreślenie błędnego zapisu i wpisanie prawidłowego. Skreślenie winno być opatrzone parafką inkasenta. W przypadku błędnego wystawienia druku pokwitowania druk należy przekreślić, zaparafować i pozostawić w kwitariuszu w 3 egzemplarzach.

Przy poborze kolejnych kwitariuszy przychodowych K-103 inkasent dokonuje zwrotu
w Urzędzie Gminy Poronin kwitariuszy zakończonych będących w jego posiadaniu.

 1. Inkasenci pobierający opłatę miejscową na innych niż kwitariusz przychodowy K-103 drukach do przyjmowania wpłat gotówkowych zobowiązani są do prowadzenia rejestru pobranej opłaty zawierającego niezbędne dane:

  1. imię i nazwisko osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

  2. adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

  3. datę dokonania wpłaty,

  4. nazwę należności – opłata miejscowa (lub w skrócie OM), ilość dni x ilość osób,

  5. kwotę należności z tytułu opłaty wyrażoną za pomocą liczb i słownie.

 1. W razie niemożności pobrania opłaty miejscowej od gościa inkasent niezwłocznie składa do Urzędu Gminy Poronin pisemne zawiadomienie, podając imię i nazwisko dłużnika, adres pobytu stałego, okres pobytu oraz należną kwotę opłaty miejscowej.

 2. Od kwoty opłaty odprowadzonej przez inkasentów po terminie organ podatkowy nalicza odsetki za zwłokę. Odpowiedzialność za zobowiązanie z tytułu pobrania i odprowadzenia ponosi wyłącznie inkasent.

 3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne
  w wysokości 10% sumy zainkasowanej i wpłaconej na rachunek bankowy gminy opłaty miejscowej. Wynagrodzenie za inkaso nie może być potrącone przez inkasenta. Wynagrodzenia nie nalicza się od odsetek i kosztów upomnień.

 4. W przypadku przedsiębiorców wynagrodzenie prowizyjne jest kwotą brutto i obejmuje podatek od towarów i usług (23% podatku VAT w kwocie wynagrodzenia za inkaso). Przedsiębiorcy wystawiają fakturę /rachunek za inkaso opłaty miejscowej wg wzoru:

„Nabywca”: Gmina Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, NIP: 7361705814

„Sposób zapłaty”: przelew

„Termin zapłaty”:14 dni od otrzymania faktury

„Stawka podatku”:23%

„Nazwa towaru i usługi”: wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej

Faktury/rachunki dotyczące wynagrodzenia dla inkasentów należy wystawiać za każdy kwartał i dostarczyć na adres Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Poronin lub przesłać na adres poczty elektronicznej: oplatamiejscowa@poronin.pl do dnia 10-go następnego miesiąca po upływie kwartału.

Wypłata wynagrodzenia należnego inkasentowi następować będzie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury/rachunku.

 1. Odrębne zasady dotyczące wypłaty i rozliczenia wynagrodzenia z tytułu inkasa obowiązują podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej (np. rolników prowadzących wynajem
  w ramach agroturystyki). W celu ustalenia zasad wypłaty wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej proponujemy indywidualne spotkanie z pracownikiem Referatu Planowania
  i Finansów Urzędu Gminy Poronin (pokój 21). Wypłata wynagrodzenia należnego inkasentowi następować będzie kwartalnie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wniosku o wypłatę prowizji. Druk wniosku o wypłatę prowizji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Poronin www.poronin.pl w zakładce Opłata miejscowa lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Poronin pokój nr 21.

Organ podatkowy ma prawo dokonywać kontroli prawidłowości poboru, odprowadzania
i rozliczania opłaty.

Powyższe zasady nie wyczerpują̨ wszystkich aspektów w sprawie poboru i odprowadzania opłaty miejscowej. Dodatkowe informacje dotyczące opłaty miejscowej znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin www.poronin.pl w zakładce Opłata miejscowa. Można je również uzyskać w Urzędzie Gminy Poronin w Referacie Planowania i Finansów w pokoju 21, pod numerem telefonu: 18 2074112 wew. 32.

Ewentualne pytania odnośnie opłaty miejscowej można również kierować na adres: oplatamiejsowa@poronin.pl

1 Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r., poz. 6701) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIV/194/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 4819) oraz Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 8564).