Gmina Poronin - strefa mieszkańca

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej”

ZP.271.4.2024

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Nr ogłoszenia: 2024/BZP 00269062

Poronin, 2024-04-03

 

                   z up. Wójta Gminy Poronin

                (-) mgr inż. Maciej Dziubas

                       Z-ca Wójta Gminy Poronin