Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Poronin

z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin.            

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 w związku
z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025:

  1. do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia                                                                   

§ 2

1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria określone w:

  • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
  • Uchwale Nr XXX/179/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów II etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poronin
    i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria określone w :

  • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
  • Uchwale Nr XXX/178/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poronin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów przedstawione w załączniku
    nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Przedszkoli oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.poronin.pl na stronach internetowych szkół i przedszkoli, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin wraz z treścią Uchwał Rady Gminy Poronin wymienionych w § 2 ust.1, ust.2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.         

Anita Żegleń

Wójt Gminy Poronin

 

Do pobrania:

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

Uchwały RGP w sprawie kryteriów