Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2022

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 t.j.) Gmina Poronin ogłasza, że:

ogłasza, że:

  1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy na rok 2022 wynosi :  6 427,09 zł na jedno dziecko.
  2. Miesięczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy na rok 2022 wynosi :  535,59 zł na jedno dziecko.
  3. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Poronin wg Systemu Informacji Oświatowej wynosi: 259,00.
  4. Roczna podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na rok 2022 wynosi :  6 223,56 zł na jedno dziecko.
  5. Miesięczna podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na rok 2022 wynosi :  518,63 zł na jedno dziecko.
  6. Statystyczna liczba dzieci w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez Gminę Poronin, pomniejszona o liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 105,00.

 

/statystyczna liczba uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, z tym
z zespołem Aspergera, w przedszkolu wynosi: 2                      

statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym wynosi: 3/

 

 

Poronin, 22.06.2022 r.

 

Plik do pobrania

Ogłoszenie PKD