Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie o konsultacjach - Nowe Bystre

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Nowe Bystre dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowe Bystre

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowe Bystre.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat projektu uchwały, o której mowa powyżej.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje w przedmiotowej sprawie przeprowadzone będą w dniach od 27 maja 2022 r. do 17 czerwca 2022 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji

Konsultacje prowadzone będą w formie pisemnych opinii i uwag na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Poronin z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: zamiaru przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowe Bystre.

Każdy mieszkaniec może wyrazić swoje opinie lub uwagi przy pomocy formularza tylko jeden raz.

Zasięg terytorialny konsultacji

Konsultacje społeczne mają zasięg lokalny i skierowane są do pełnoletnich mieszkańców Sołectwa Nowe Bystre, posiadających czynne prawo wyborcze

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji

Koordynatorem oraz osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Poronin.

Wzór formularza dostępny będzie na stronie internetowej: www.poronin.pl (zakładka: Mieszkańcy/Gmina/Ogłoszenia), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin oraz w siedzibie Urzędu Gminy Poronin pod adresem: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, pok. 12.

Wypełnione formularze w postaci papierowej mogą być dostarczane do Urzędu Gminy Poronin za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na adres: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Poronin).

Formularz zgłaszania uwag i opinii_Sołectwo Nowe Bystre

Uchwała zm. statutu Nowe Bystre

Zarządzenie o konsultacjach_Statut Nowe Bystre