Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zarządzenie nr 7/2022

z dnia 9 lutego 2022 r. Wójta Gminy Poronin w sprawie ustalenia procedury i planu kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 9u, w związku z art. 9d oraz art. 9e ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

Wójt Gminy Poronin

zarządza co następuje:

§ 1. Określa się procedurę kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, stanowiący załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Określa się wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wskazanym w § 1. niniejszego zarządzenia, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Określa się wzór protokołu kontroli podmiotów, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Ochrony Środowiska.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania