Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poronin oraz miejscach przetwarzania zebranych odpadów

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. odbiór odpadów komunalnych  na terenie Gminy Poronin realizuje firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, tel. 18 262 50 95 wew. 83.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Poronin udostępnia informację o miejscach zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: IK Tylmanowa, os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa
  • bioodpady stanowiące odpady komunalne: FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ oraz IK Młyny Sp. z o.o., Młyny 111a, 37-552 Młyny
  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zostały zagospodarowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne: Młyny, Młyny 111a, 37-552 Młyny