Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

Szanowni mieszkańcy!

Wójt Gminy Poronin zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2022 r. Rada Gminy Poronin podjęła uchwałę:

 • Nr LVII/391/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu obliczania opłaty oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkanych przez mieszkańców gminy
 • Nr LVII/392/2022 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • Nr LVII/393/2022 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Zgodnie z wyżej przywołanymi uchwałami od 1 stycznia 2023 r. miesięczne stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
 1. 31 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;
 2. 62 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
 3. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
 4. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa
  w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744). Zwolnienie, o którym mowa przysługuje w wysokości 2,80 zł miesięcznie
  od każdego członka rodziny wielodzietnej, który posiada aktualną kartę.

Mieszkańcy, którzy do tej pory nie korzystali z ulgi, a chcą z niej skorzystać, mają obowiązek złożenia nowej deklaracji. Przypominamy, iż w przypadku skorzystania z ulgi związanej
z  kompostowaniem bioodpadów, (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości zapewnia zagospodarowanie w przydomowym kompostowniku całego strumienia odpadów.
Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.

 • dla nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, (tj. w części zamieszkałych
  i niezamieszkałych) za pojemnik lub worek o pojemności:

60 litrów – 12 zł,

80 litrów – 16 zł,

120 litrów –  24 zł,

240 litrów –  48 zł,

360 litrów – 72 zł,

1100 litrów – 220 zł,

4000 litrów – 800 zł,

5000 litrów – 1000 zł,

6000 litrów – 1200 zł,

7000 litrów – 1400 zł.

 

opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów:

60 litrów – 24 zł,

80 litrów – 32 zł,

120 litrów – 48 zł,

240 litrów – 96 zł,

360 litrów – 144 zł,

1100 litrów – 440 zł,

4000 litrów –  1600 zł,

5000 litrów – 2000 zł,

6000 litrów – 2400 zł,

 • rów – 2800 zł.

 

Stawka opłaty za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynosi 206 zł.
W przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów stawka opłaty podwyższonej wynosi 824 zł za rok.

 

WAŻNE:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w  gminach (Dz. U. 2022 poz. 1297 ze zm.) oraz aktami prawa miejscowego, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku braku segregacji opłata wzrośnie dwukrotnie.

Zgodnie z treścią ww. ustawy w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji.

Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani
do złożenia pierwszej deklaracji lub nowej w przypadku zmiany danych mających wpływ
na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, zmiana zadeklarowanej liczby/pojemności pojemników/worków, zadeklarowanie odbioru pojemników/worków
w sezonie letnim).

Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10. dnia miesiąca następującego
po  miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji, Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień
w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny, zgodny
z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Przypominamy, że selektywnie zebrane odpady powinny być gromadzone w pojemnikach
i  workach odpowiedniego koloru.

Kolorystyka wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w   sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906) i przedstawia się następująco:

Odpady z papieru – zbieramy w workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”

Odpady szklane – zbieramy w workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”

Odpady z metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych – zbieramy
w pojemnikach/workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”

Bioodpady – zbieramy w workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”

Popiół – zbieramy w workach koloru szarego, oznaczonych napisem „Popiół”

Odpady pozostałe po segregacji tzw. „odpady zmieszane” zbieramy do pojemnika/worka
w kolorze czarnym oznaczonym napisem „Zmieszane”.

 

Płatności należy dokonywać:
- na indywidualny numer rachunku bankowego, który widnieje na informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na załączonych wpłatach.

Płatność można uiścić:
- na poczcie,
- w banku;
- w kasie Urzędu Gminy Poronin;
- przelewem bankowym.

Gmina nie wystawia rachunków oraz faktur VAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi.