Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Na   podstawie   art.  30  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.), zarządzenia nr 13/2017 Wójta Gminy Poronin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu na realizację zadań publicznych oraz w związku z art. 11 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) – informuję, że:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania Gminy  z  zakresu Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2023 wybiera się ofertę i udziela dotacji:

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zakopanem, ul. Kamieniec 32d, 34-500 Zakopane - „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Poronin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Zakopanem w 2023 r.” – dotacja w wysokości 35 000 zł.