Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poronin z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023".

Przedmiotem konsultacji ogłoszonych zarządzeniem Wójta Gminy Poronin nr 108/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. był projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poronin z Organizacjami Pozarządowymi
i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnoci pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023".

Konsultacje przeprowadzono na podstawie na podst. art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 póź.zm.) oraz Uchwały Nr XII/ 58/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 27 padziernika 2011 r. w sprawie okrelenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje rozpoczęto w dniu 08.12.2022  roku poprzez publikację tekstu dokumentu na stronie internetowej www.poronin.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi  i sugestie należało składać:

1) w formie elektronicznej na adres e-mail: promocja@poronin.pl,
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Poronin, ul. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin z dopiskiem „Uwagi do Rocznego Programu Współpracy”
3) osobicie - poprzez złoenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Poronin, w Poroninie ul. Piłsudskiego 5.

Konsultacje zakończono 22 grudnia 2022r. W czasie ich trwania nie wpłynęły żadne uwagi do Rocznego Programu Współpracy Gminy Poronin z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.