Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zarządzenie Nr 29/2023

Wójta Gminy Poronin z dnia 25 maja 2023 r.  w sprawie: w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam co następuje:

  • 1

Przeznaczam do najmu nieruchomość lokalową położoną w Poroninie, określoną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie.

  • 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Poronin oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Wójt Gminy Poronin
mgr Anita Żegleń

 

 

 

Załącznik nr 1

Do zrządzenia nr 29/2023 z dnia 25 maja 2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PORONIN
z dnia 25 maja 2023 r.

Na podstawie art. 11 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Poronin, przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat:

  1. Lokal użytkowy o łącznej pow. 41,21 m2, znajdujący się w budynku przy ul. Piłsudskiego 1, 34-520 Poronin, zlokalizowanym na działce ewid. nr 603/9 obr. 0505 Poronin, Gmina Poronin o powierzchni 0,0560 ha, obj. księgą wieczystą NS1Z/00072320/2. Przedmiotowa działka w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr LIX/423/2023 Rady Gminy Poronin z dnia 19.01.2023 dot.: fragmentu sołectwa Poronin, leży
    w terenach oznaczonych symbolem:

- tereny komunikacyjne - drogi publiczne (symbol KDG)

- teren usług publicznych (symbol UP)

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość lokalową o łącznej pow. 41,21 m2 .

Wysokość opłaty – 32,53 zł netto/m2  miesięcznie.

Termin wnoszenia opłaty - czynsz płatny miesięcznie na podstawie wystawionej faktury.


Wójt Gminy Poronin
mgr Anita Żegleń


Pliki do pobrania
Zarządzenie 29_25052023