Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2023

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 t.j.) Gmina Poronin ogłasza, że:

  1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy na rok 2023 wynosi :  8 101,68 zł na jedno dziecko.
  2. Miesięczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy na rok 2023 wynosi :  675,14 zł na jedno dziecko.
  3. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Poronin wg Systemu Informacji Oświatowej wynosi: 270,00.
  4. Roczna podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na rok 2023 wynosi :  8 597,49 zł na jedno dziecko.
  5. Miesięczna podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na rok 2023 wynosi :  716,46 zł na jedno dziecko.
  6. Statystyczna liczba dzieci w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez Gminę Poronin, pomniejszona o liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 107,00.

 

/statystyczna liczba uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i  autyzmem w przedszkolu wynosi: 3                      

statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym wynosi: 0/

 

Poronin, 23.03.2023 r.