Gmina Poronin - strefa mieszkańca

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Suche

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Suche dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suche.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suche.

Cel konsultacji
Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat projektu uchwały, o której mowa powyżej.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Konsultacje w przedmiotowej sprawie przeprowadzone będą w dniach od 5 kwietnia 2022 r. do 25 kwietnia 2022 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji
Konsultacje prowadzone będą w formie pisemnych opinii i uwag na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy Poronin z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie: zamiaru przeprowadzenia konsultacji społecznych uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suche.

Każdy mieszkaniec może wyrazić swoje opinie lub uwagi przy pomocy formularza tylko jeden raz.

Zasięg terytorialny konsultacji
Konsultacje społeczne mają zasięg lokalny i skierowane są do pełnoletnich mieszkańców Sołectwa Suche, posiadających czynne prawo wyborcze.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji
Koordynatorem oraz osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Poronin.

Wzór formularza dostępny będzie na stronie internetowej: www.poronin.pl (zakładka: Mieszkańcy/Gmina/Ogłoszenia), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin oraz w siedzibie Urzędu Gminy Poronin pod adresem: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, pok. 12. 

Wypełnione formularze w postaci papierowej mogą być dostarczane do Urzędu Gminy Poronin za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na adres: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2022 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Poronin).