Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3
Wersja nr 1
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.01.2023 nr 2023/BZP 00043022/01/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1
Zamawiający:
Nazwa: GMINA PORONIN Krajowy numer identyfikacyjny:2 7361705814
Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 5
Miejscowość: Poronin Kod pocztowy: 34-520 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: poronin.pl
Adres poczty elektronicznej: usc@poronin.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 182021017
Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego
1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka
budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4
Orientacyjna wartość
zamówienia5
Przewidywany termin wszczęcia
postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat
aktualizacji8
1 2 3 4 5 6 7
1 . R O B O T Y B U D O W L A N E
1.1.1
Budowa obiektów małej architektury
– plac zabaw w Ząbie.
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
379 520,00 PLN I kwartał
1.1.2
Modernizacja drogi i przebudowa
infrastruktury drogowej Gminy
Poronin .
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
8 536 585,00 PLN I kwartał
1.1.3
Rozbiórka i budowa budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poroninie (zaprojektuj-wybuduj).
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
4 796 748,00 PLN I kwartał
1.1.4
Remont magistrali wodociągowej pod
Potokiem Poroniec.
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
300 000,00 PLN II kwartał
1.1.5
Modernizacja budynku szkoły
podstawowej w Stasikówce.
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
243 903,00 PLN II kwartał
2 . D O S T A W Y
1.2.1
Zakup i dostawa wyposażenia oraz
pomocy dydaktycznych do szkoły
podstawowej w Murzasichlu - 2
części
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
850 000,00 PLN I kwartał
1.2.2
Zakup i sukcesywna dostawa oleju
opałowego do jednostek oświatowych
Gminy Poronin.
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
480 000,00 PLN III kwartał
3 . U S Ł U G I
1.3.1
Opracowanie dokumentacji
technicznej na budowę przedszkola
w Poroninie.
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
162 600,00 PLN I kwartał

 

1.3.2
Świadczenie usług cateringowych w
ZSP w Ząbie - GPP.
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
400 000,00 PLN II kwartał
1.3.3
Świadczenie usługi dowozu uczniów
do szkół z terenu Gminy Poronin w
roku szkolnym 2022/2023 – 3 części.
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
330 000,00 PLN II kwartał
1.3.4
Gorący posiłek w jednostkach
oświatowych.
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
659 100,00 PLN II kwartał
1.3.5
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w
sezonie zimowym 2023/2024 -
Poronin, Suche, Stasikówka
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
250 000,00 PLN III kwartał
1.3.6
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w
sezonie zimowym 2023/2024 -
Murzasichle
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
200 000,00 PLN III kwartał
1.3.7
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w
sezonie zimowym 2023/2024 - Małe
Ciche
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
100 000,00 PLN III kwartał
1.3.8
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w
sezonie zimowym 2023/2024 - Ząb,
Bustryk
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
200 000,00 PLN III kwartał
1.3.9
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w
sezonie zimowym 2023/2024 - Nowe
Bystre
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
150 000,00 PLN III kwartał
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4
Orientacyjna wartość
zamówienia5
Przewidywany termin wszczęcia
postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat
aktualizacji8
1 2 3 4 5 6 7
4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
4) partnerstwo innowacyjne;
5) negocjacje bez ogłoszenia;
6) zamówienie z wolnej ręki;
7) konkurs;
8) umowa ramowa.
5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia9
Orientacyjna wartość
zamówienia10
Przewidywany termin wszczęcia
postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat
aktualizacji13
1 2 3 4 5 6 7
2 . D O S T A W Y
2.2.1
Zakup energii elektrycznej na lata
2024-2026.
Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy
4 515 507,00 PLN I kwartał
3 . U S Ł U G I
2.3.1
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy
Poronin.
Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy
4 259 259,00 PLN IV kwartał
9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) dialog konkurencyjny;
5) partnerstwo innowacyjne;
6) negocjacje bez ogłoszenia;
7) zamówienie z wolnej ręki;
8) konkurs;
9) umowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupów.
10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

Pliki do pobrania
Plan postępowań 2023 Gmina Poronin