Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2021 nr 2021/BZP 00002889/02/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 26.01.2021 nr 2021/BZP 00002889/01/P)1

Zamawiający:

Nazwa: GMINA PORONIN

Krajowy numer identyfikacyjny:2 7361705814

Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 5

Miejscowość: Poronin

Kod pocztowy: 34-520

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: poronin.pl

Adres poczty elektronicznej: usc@poronin.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 182021017

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

       
 • Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
 • Numer NIP lub REGON.
 • Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) inny zamawiający (proszę określić).

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E

 

 

1.1.1

Rozbudowa szkoły w Murzasichlu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

11 382 114,00 PLN

I kwartał 2021

 

 

1.1.2

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

792 693,02 PLN

IV kwartał 2021

 

 

1.1.3

Budowa dróg gminnych i chodników

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

284 500,00 PLN

III kwartał 2021

 

 

1.1.4

Modernizacja budynków oświatowych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

195 000,00 PLN

IV kwartał 2021

 

 

1.1.5

Pumptrack - nowa infrastruktura na szlaku pieszo-rowerowym

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

113 000,00 PLN

I kwartał 2021

 

 

 

 

3    .    U    S    Ł    U    G    I

 

 

1.3.1

Pumptrack - nowa infrastruktura na szlaku pieszo-rowerowym

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

113 000,00 PLN

I kwartał 2021

 

rezygnacja z pozycji

1.3.2

Zimowe utrzymanie dróg

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

910 000,00 PLN

III kwartał 2021

 

 

1.3.3

Dowóz dzieci do szkół

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

250 129,52 PLN

III kwartał 2021

 

 

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień: 1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

 • tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 • tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 • partnerstwo innowacyjne;
 • negocjacje bez ogłoszenia;
 • zamówienie z wolnej ręki;
 • konkurs;
 • umowa ramowa.
 • Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
 • Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
 • Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
 • Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

 

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

 

4

5

6

7

 

 

 

3    .    U    S    Ł    U    G    I

 

 

 

2.3.1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

 

3 981 482,00 PLN

IV kwartał 2021

 

 

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 • przetarg nieograniczony;
 • przetarg ograniczony;
 • negocjacje z ogłoszeniem;
 • dialog konkurencyjny;
 • partnerstwo innowacyjne;
 • negocjacje bez ogłoszenia;
 • zamówienie z wolnej ręki;
 • konkurs;
 • umowa ramowa;
 • dynamiczny system zakupów.
 • Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
 • Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
 • Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
 • Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.