Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 2
Wersja nr 3
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.07.2022 nr 2022/BZP 00031293/03/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 24.06.2022 nr 2022/BZP 00031293/02/P)1
Zamawiający:
Nazwa: GMINA PORONIN Krajowy numer identyfikacyjny:2 7361705814
Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 5
Miejscowość: Poronin Kod pocztowy: 34-520 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: poronin.pl
Adres poczty elektronicznej: usc@poronin.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 182021017
Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego


1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).

 

Pliki do pobrania
Plan 29.07.2022.pdf