Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Obniżona cena węgla - przypomnienie

Urząd Gminy Poronin informuje, że od dnia 10 stycznia 2023 r. cena węgla w zakupie preferencyjnym wynosi 1700 zł. 

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Poronin z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia ceny paliwa stałego - węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego oraz wprowadzenia zasad sprzedaży tego paliwa

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 5, art. 8 i art. 9 ustawy z dnia
27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) - zarządzam, co następuje:

 • 1 Ustalam cenę 1 700,-  (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100) brutto za 1000 kg węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Poronin.
 • 2 Ustalam zasady dystrybucji węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Poronin w ramach zakupu preferencyjnego, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 • 3 Ustanawiam Pana Szymona Fitaka - Ekodoradcę w Urzędzie Gminy Poronin - Koordynatorem ds. zakupu i dystrybucji węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Poronin.
 • 4 Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. zakupu i dystrybucji węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Poronin.
 • 5 Traci moc Zarządzenie nr 103/2022 Wójta Gminy Poronin z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: ustalenia ceny paliwa stałego – węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego oraz wprowadzenia zasad sprzedaży tego paliwa.
 • 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2023 r.

Załącznik do Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Poronin z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia ceny paliwa stałego - węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego oraz wprowadzenia zasad sprzedaży tego paliwa

ZASADY SPRZEDAŻY WĘGLA KAMIENNEGO W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB WŁASNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
NA TERENIE GMINY PORONIN

 1. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa
  w 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.).
 2. Zakup preferencyjny paliwa stałego nie przysługuje osobom w gospodarstwie domowym, na rzecz którego zostało nabyte paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata
  2022-2023, po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3000 kg.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ustala się, że ilość paliwa dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1)  1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.,

2)  1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego
w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego w ust. 3 pkt 1 powiększa limit określony w ust. 3 pkt 2, tj. łącznie do 3000 kg.

 1. Osoba fizyczna (mieszkaniec Gminy Poronin) zainteresowana zakupem preferencyjnym węgla od Gminy Poronin składa do Urzędu Gminy Poronin wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na formularzu udostępnionym w siedzibie Urzędu pod adresem: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej: poronin.pl. Wypełniony formularz wniosku w postaci papierowej może zostać złożony bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, pok. 10, bądź
  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 2. Wnioski są rejestrowane i weryfikowane wg kolejności złożenia w Urzędzie Gminy.
 3. Weryfikacja wniosku odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 12 ustawy
  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, wnioskodawca zostaje poinformowany (na podany we wniosku nr telefonu) o tym fakcie przez pracownika Urzędu ze wskazaniem terminu zapłaty oraz kwoty należności za wnioskowane paliwo stałe.
 5. Płatności za zakup węgla kamiennego można dokonać w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy (możliwa płatność kartą) lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Poronin nr: 03 8821 0009 0000 0000 1339 0069. W tytule przelewu należy wpisać imię
  i nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego. Potwierdzeniem dokonania płatności będzie wystawiona faktura przez Gminę Poronin.
 6. Po dokonaniu płatności, dane osoby wnioskującej o preferencyjny zakup paliwa stałego umieszczane są na liście osób uprawnionych do odbioru węgla. Lista osób uprawnionych do odbioru węgla będzie przekazywana na bieżąco, do punktu wydawania i załadunku węgla.
 7. Osobą uprawnioną do odbioru węgla jest osoba, której wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych został pozytywnie zweryfikowany oraz która dokonała płatności za wnioskowane paliwo stałe na wskazany rachunek Gminy.
 8. Termin odbioru węgla przez mieszkańca Gminy Poronin ustalany będzie przez punkt wydawania i załadunku węgla, zgodnie z kolejnością wg listy osób uprawnionych do odbioru węgla dostarczonej do punktu przez Gminę.
 9. Mieszkaniec ma prawo do odbioru węgla za pomocą swojego środka transportu, skorzystania z usługi transportowej punktu lub odbioru węgla za pośrednictwem osób trzecich, posiadających odpowiednie upoważnienie.
 10. Koszt transportu z punktu odbioru do miejsca położenia gospodarstwa domowego pokrywa mieszkaniec.
 11. Gmina Poronin nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez Gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy poronin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poronin.
 12. Sprzedaż węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Poronin we współpracy
  z punktem wydawania i załadunku węgla, uzależniona będzie od otrzymania węgla
  od sprzedawcy wyznaczonego przez ministra właściwego ds. aktywów państwowych.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy:
 • ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( U. z 2022 r., poz. 2236),
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1962 ze zm.),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

Pliki do pobrania
Zarządzenie dystrybucja węgla - 2023 nowa cena