Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Trzy tysiące złotych na węgiel. Ważne informacje o składaniu wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do końca listopada 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie.

Wnioski można składać w formie tradycyjnej (papierowej) lub drogą elektroniczną (ePUAP). Dokument złożony elektronicznie musi być opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski przesłane na skrzynkę e-mail nie będą rozpatrywane. 

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, gdy głównym źródłem ogrzewania są: kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego (w tym zawiera się ekogroszek, koks i ekomiał z węgla kamiennego). Inne, nie wymienione powyżej paliwa stałe, nie kwalifikują się do dodatku węglowego. 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek będzie weryfikowany w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wnioski złożone po 30 listopada br. pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Informacja o przyznaniu dodatku będzie przesyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej lub w przypadku nie wpisania adresu poczty elektronicznej we wniosku, będzie możliwa do odbioru w siedzibie Ośrodka. Odmowa przyznania dodatku węglowego nastąpi przez wydanie decyzji administracyjnej.

Przyjęcia stron w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.

Wnioski można składać również po godzinach pracy Ośrodka, wrzucając (trwale spięty) wniosek do skrzynki podawczej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie, przed wejściem do budynku. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska