Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Mikroprojekt pn. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

W dniu 19 kwietnia 2018 roku w siedzibie Związku Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu Andrzej Buńda – Zastępca Wójta Gminy Poronini Ing. Juraja Blaška – Starosta Obce Východná podpisali umowę o dofinansowanie mikroprojektu pn. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Mikroprojekt obejmuje przeprowadzenie w Gminie Poronin w terminie od czerwca 2018 do marca 2019:

- warsztatów z tradycyjnego wyszywania na suknie i plecenia wełny,

- warsztatów z wykonywania wyrobów skórzanych w Gminie Poronin,

- warsztatów z malarstwa na tkaninie.

W gminie partnerskiej Obec Východná w terminie od października 2018 do marca 2019 zostaną zorganizowane:

- szkolenia uczestników ukierunkowane na zachowanie haftów z Východnej,

- nauczanie tradycyjnych technik w przetwórstwie tekstylnym.

Uczestnikami warsztatów będą zarówno dzieci, młodzież i dorosłych. Zakres warsztatów zostanie indywidualnie dobrany przez instruktora-twórcę ludowego do osób uczestniczących w zajęciach. W celu umożliwienia wymiany doświadczeń wśród uczestników i instruktora będzie zaangażowany tłumacz.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu 18 20 210 12 email: fue@poronin.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Poroninie (pokój nr 31) w godz. 8.00-15.00. Liczba uczestników ograniczona.


W ramach mikroprojektu zostanie opracowana i wydana publikacja w formie albumu na temat rzemiosła tradycyjnego, które będą realizowane w ramach polsko-słowackich warsztatów wraz z opisami umożliwiającymi zapoznanie się z techniką rzemiosła na terenie Gminy Poronin i Obec Východná. Powstanie również cyfrowe repozytorium wzorów haftów z Východnej i technik tradycyjnych. Podsumowaniem mikroprojektu będzie organizacja wystawy i polsko-słowackiej konferencji.

Całkowite koszty projektu - 81 685,53 EUR.

Gmina Poronin będzie finansować swoje działania:

z EFRR – 85 %, czyli 28 890,82 EUR, z budżetu państwa 5 %, czyli 1 699,46 EUR i 10 % ze źródeł własnych, co stanowi kwotę 3398,92 EUR.

Partner 1 będzie finansować swoje działania:

z EFRR – 85 %, czyli 40 541,88 EUR, z budżetu państwa 10 %, czyli 4 769,63 EUR i 5 % ze źródeł własnych, co stanowi kwotę 2 384,82 EUR.


Strona internetowa mikroprojektu Obec Vychodna:

https://www.vychodna.eu/obec-2/projekty-eu/mikroprojekt-s-gmina-poronin/


 

Cel główny projektu:
- przyczynić się do ochrony dziedzictwa kulturowego i zachować trwałość tradycji ludowych oraz rzemiosł w polsko-słowackim regionie transgranicznym. Dzięki realizacji projektu dojdzie do stworzenia zaplecza umożliwiającego szycie strojów ludowych, zachowanie tradycyjnych technik w przemyśle tekstylnym, poza tym projekt będzie gwarancją zachowania motywów tradycyjnych haftów z Východnej i Poronina.
 
Hlavný cieľ projektu:
- prispieť k ochrane kultúrneho dedičstva a zachovať udržateľnosť ľudových tradícií a remesiel cezhraničného poľsko-slovenského regiónu,
Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu zázemia pre šitie krojových odevov, zachovanie tradičných techník využívaných v textilnom priemysle a v neposlednom rade bude projekt zárukou zachovania motívov tradičnej východnianskej i poroninanskiej výšivky.

Cele szczegółowe mikroprojektu:

- popularyzacja rzemiosła ludowego wśród mieszkańców Gminy Poronin i Obec Vychodna oraz podniesienie umiejętności wykonania rękodzieła wśród mieszkańców pogranicza,
- stworzenie zaplecza do zachowania haftu z Východnej oraz produkcji, szycia i tkania tekstyliów na potrzeby zespołów folklorystycznych w Východnej,
- przywrócenie i zachowanie umiejętności pracy z suknem – szycie odzieży z sukna z ozdobnymi haftami, przywrócenie produkcji rzemieślniczych wyrobów skórzanych z elementami twórczości artystycznej – technika grawerowania z regionu gminy Poronin,
- wykorzystanie rzemiosł ludowych w celu podniesienia atrakcyjności przedmiotowego obszaru dla turystyki.

 

Špecifické ciele mikroprojektu:

- popularizácia ľudového remesla medzi obyvateľmi obce Poronin a obce Východná, zvýšenie zručností súvisiacich s remeselníckou výrobou medzi obyvateľmi pohraničia,
- vytvorenie zázemia pre zachovanie východnianskej výšivky a výrobu, šitie a tkanie textílií pre potreby folklórnych súborov vo Východnej,
- obnoviť a zachovať prácu so súknom - šitie súkenných odevov s ozdobnou výšivkou a obnoviť výrobu kožiarskych remeselných výrobkov s prvkami umeleckej tvorby - gravírovacia technika z regiónu Gminy Poronin,
- využitie ľudových remesiel pre zatraktívnenie predmetného územia pre cestovný ruch.
 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą:
- uczestnicy warsztatów rzemiosła tradycyjnego w Vychodna i Poronin –dzieci, młodzież, dorośli,
- mieszkańcy i turyści Gminy Poronin odwiedzający wystawę po warsztatach z rzeźby,
- mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego, którzy zapoznają się z tematyką konferencji, wystawy, publikacjami i e-produktami,
Szerszym oddziaływaniem projektu zostaną objęci:
- samorządy terytorialne pogranicza polsko-słowackiego, instytucje kultury oraz mieszkańcy, które otrzymają publikacje i wezmą udział w konferencji i w wystawach
- mieszkańcy i turyści odwiedzający stronę internetową Gminy Poronin i Obec Vychodna, gdzie będą się znajdować informacje na temat projektu i poszczególnych działań
- turyści odwiedzający Gminę Poronin i Obec Vychodna będą mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniach w ramach projektu, a także z publikacjami powstałymi w ramach projektu.
Realizacja projektu „Gmina Poronin i Obec Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom” obejmie oddziaływaniem mieszkańców Polski i Słowacji, a także turystów odwiedzających region pogranicza.
 
Priamymi prijímateľmi projektu budú:
- účastníci tvorivých dielní tradičného remesla vo Východnej a v Poronine – deti, mládež, dospelí,
- obyvatelia a turisti v obci Poronin, ktorí navštívia výstavu po tvorivých dielňach sochárstva,
- obyvatelia poľsko-slovenského pohraničia, ktorí sa oboznámia s tematikou konferencie, výstavy, s publikáciami a e-produktmi,
Širší vplyv projektu bude zahŕňať:
- územné samosprávy poľsko-slovenského pohraničia, inštitúcie kultúry a obyvatelia, ktorí dostanú publikácie a zúčastnia sa na konferencii a výstavách,
- obyvatelia a turisti, ktorí navštívia webovú stránku obce Poronin a obce Východná, kde nájdu informácie o projekte a jednotlivých aktivitách
- turisti, ktorí navštevujú obec Poronin a obec Východná, budú mať možnosť zúčastniť sa na podujatiach v rámci projektu a tiež oboznámiť sa s publikáciami vytvorenými v rámci projektu.
Realizácia projektu „Gmina Poronin a Obec Východná nedajú zabudnúť ľudovým remeslám“ bude mať vplyv na obyvateľov Poľska a Slovenska a na turistov, ktorí navštevujú región pohraničia.