Gmina Poronin - strefa mieszkańca

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY PORONIN OD DNIA 1 LIPCA 2022 ROKU

Wójt Gminy Poronin, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) zawiadamia, iż uchwałą Rady Gminy Poronin Nr XLIX/346/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2022 r. poz. 4183) została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Od dnia 1 lipca 2022 roku stawka opłaty za pojemnik lub worek
o pojemności 120 litrów przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości wynosi 21 zł, natomiast stawki opłat za mniejsze lub większe pojemności pojemników lub worków ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności
w odniesieniu do pojemnika lub worka o pojemności 120 litrów:

1) 60 litrów – 10,50 zł

2) 80 litrów – 14,00 zł

3) 240 litrów – 42,00 zł

4) 360 litrów – 63,00 zł

5) 1100 litrów – 192,50 zł

6) 4000 litrów –  700,00 zł

7) 5000 litrów – 875,00 zł

8) 6000 litrów – 1050,00 zł

9) 7000 litrów – 1225,00 zł

Ustala się stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości czterokrotności stawki opłaty podstawowej.

Zgodnie z treścią przepisów ww. ustawy w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani
do złożenia pierwszej deklaracji lub nowej w przypadku zmiany danych mających wpływ
na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana zadeklarowanej liczby/pojemności pojemników/worków, zadeklarowanie odbioru pojemników/worków w sezonie letnim).

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej lub mieszanej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych
w dotychczasowej deklaracji.