Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poronin oraz miejscach przetwarzania zebranych odpadów

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Poronin realizuje firma:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp z o.o.
os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
tel. 18 262 50 95 wew. 83


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) Wójt Gminy
Poronin udostępnia informację o miejscach zagospodarowania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Poronin:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
IK Tylmanowa, os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa


- bioodpady stanowiące odpady komunalne:
FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
IK Młyny Sp. z o.o., Młyny 111a, 37-552 Młyny
Instalacji do przetwarzania (kompostowania) selektywnie zebranych odpadów
zielonych i innych bioodpadów Chocznia, ul. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia

- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
zostały zagospodarowane na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Młyny, Młyny 111a, 37-552 Młyny