Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnym za rok 2022

Urząd Gminy Poronin prezentuje zestawienie osiągniętych poziomów recyklingu na ternie Gminy Poronin.

Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu w roku 2022 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

0,00 %

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy.

27,54 %

Osiągnięty poziom składowania

16,30 %

 

Zestawienie danych na podstawie art. 9tb ust. 1 pkt. 3-7 Ustawy u.c.p.g.

l.p.

Rok

Wpływy

Wydatki

Różnica

Liczba mieszkańców

Bez umowy

Ilość odpadów [Mg]

Zmieszane odpady [Mg]

Odpady zielone [Mg]

1

2013

555.750,00

619.357,22

-63.607,22

11.242

0

2.100,39

1.656,81

71,50

2

2014

1.270.733,20

1.651.113,66

-380.380,46

11.320

0

3.254,37

2.178,21

82,24

3

2015

1.554.924,00

1.582.713,63

-27.789,63

11.387

6

3.392,10

2.361,38

82,24

4

2016

1.648.793,40

1.373.078,90

275.714,50

11.422

1

4.074,44

2.562,17

147,44

5

2017

1.683.802,26

1.388.231,34

295.570,92

11.470

1

4.398,37

2.496,28

230,78

6

2018

1.735.701,72

1.759.935,04

-24.233,32

11.493

0

4.679,50

2.622,14

392,38

7

2019

2.784.744.37

3.286.410,39

-501.666,02

11.504

0

4.733,35

2.695,11

351,50

8

2020

3.214.342.66

4.741.477,47

-1.527.134,81

11.545

17

4.675,10

2.498,82

398,14

9

2021

3.910.283.73

4.144.362.00

-234.078,27

11.524

0

4.117,21

1.879,45

372,84

10

2022

3.897.005.75

3.949.241.00

-52.235.25

11.516

0

4.047,39

1.950,84

314,12

 

Więcej na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,2299148,informacja-o-osiagnietych-przez-gmine-poziomach-recyklingu-oraz-analiza-stanu-gospodarki-odpadami-ko.html

Analiza z lat ubiegłych: https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,869525,informacja-o-osiagnietych-przez-gmine-poziomach-recyklingu-oraz-analiza-stanu-gospodarki-odpadami-ko.html