Gmina Poronin - strefa mieszkańca

UCHWAŁA NR LX/427/2023 RADY GMINY PORONIN Z DNIA 2 MARCA 2023 R.

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 ze zm.) - Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:

 • 1 Ustala się od dnia 17 stycznia 2023 r. stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianą przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości:

dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 -        0,89 zł,
dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 -  1,15 zł.

 • 2 Traci moc obowiązującą uchwała Nr LVI/381/2022 Rady Gminy Poronin z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 • 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poronin.

 • 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/427/2023 Rady Gminy Poronin z dnia 2 marca 2023 r.

   Gmina Poronin realizując obowiązek wynikający z :

 • 32 ust. 6 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zapewnia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatny transport i opiekę
  w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
 • 39 ust. 4 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), zapewnia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia, dzieciom
  i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia, dzieciom i młodzieży
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia.

W związku ze zmianami jakie wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy-Prawo Oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2089), zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w art. 39 a ust. 1 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązki, o których mowa w art.32 ust. 6 i art. 39 ust.4 gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica. Zwrot rodzicom kosztów jednorazowego przewozu ma następować w wysokości określonej według wzoru ustalonego w ww. ustawie. Jedną ze składowych wzoru jest stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu, którą ustala Rada Gminy (przed zmianą ustalano średnią cenę jednostki paliwa w Gminie na dany rok szkolny).  Stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209). Od 17 stycznia 2023 r. wynosi ona dla samochodu osobowego:

 1. a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł,

 

 1. b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł.

 

Stawki te określone są w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).

 

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 39 a ust.3 ww. ustawy konieczne jest ustalenie przez Radę Gminy Poronin stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w wysokości określonej
w Rozporządzeniu.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.