Gmina Poronin - strefa mieszkańca

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z planowaną organizacją przetargu na dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Poronin do szkół i placówek, Centrum Usług Wspólnych w Poroninie zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać z organizowanego przez Gminę Poronin bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół i placówek w roku szkolnym 2022/2023 o składanie wniosków o dowóz zbiorowy wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami do Centrum Usług Wspólnych w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 9 (wzór wniosku jest załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji). Prosimy o złożenie wniosków do dnia 20 maja 2022 r.

W sytuacji braku możliwości uzyskania zaświadczenia z placówki oświatowej, potwierdzającego przyjęcie dziecka  do szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 do wniosku proszę załączyć oświadczenie zawierające informację do której klasy będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2022/2023 oraz zobowiązanie dostarczenia zaświadczenia do dnia 31.08.2022 r.

 

            Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

 • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom
  i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 1. 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

            Zgodnie z art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży
  i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a − b) ∗ c ∗ (d/100)

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola,  

      oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego,   

      ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły  

      ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub  

      miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do

      miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według

      danych producenta pojazdu.

 1. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
 2. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między Wójtem a rodzicami.
 3. Wójt zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
 4. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust.2.

 

W przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka następuje na postawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem
a rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka/ucznia. Umowa zostaje zawarta po dokonaniu weryfikacji wniosku o zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka, wnioski należy składać do Centrum Usług Wspólnych
w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 9
(wzór wniosku jest załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji).