Gmina Poronin - strefa mieszkańca

UCHWAŁA NR L/353/2022 RADY GMINY PORONIN Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poronin w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) w zw. z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) - Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania
przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu
dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, ustala się na rok szkolny 2022/2023 średnią cenę za litr paliwa
w Gminie Poronin, właściwego dla danego pojazdu:

1) benzyna bezołowiowa 95 - 7,97 (siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),

2) olej napędowy - 7,67 (siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy),

3) gaz płynny - 3,57 (trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy),

§ 2. Ustalona średnia cena jednostki paliwa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2023 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poronin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r.


Przewodniczący Rady Gminy
Poronin

Adam Pawlikowski

 

Pliki do pobrania

UCHWAŁA NR L/353/2022