Gmina Poronin - strefa mieszkańca

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PORONIN DO SZKÓŁ I PLACÓWEK 2024

DOWÓZ ZBIOROWY

W związku z planowaną organizacją przetargu na dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Poronin do szkół i placówek, Centrum Usług Wspólnych w Poroninie zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać z organizowanego przez Gminę Poronin bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół
 i placówek w roku szkolnym 2024/2025 o składanie wniosków o dowóz zbiorowy wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami do Centrum Usług Wspólnych w Poroninie
 ul. Józefa Piłsudskiego 9
(wzór wniosku jest załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji). Prosimy o złożenie wniosków do dnia 27 maja 2024 r.

W sytuacji braku możliwości uzyskania zaświadczenia z placówki oświatowej, potwierdzającego przyjęcie dziecka  do szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 do wniosku proszę załączyć oświadczenie zawierające informację do której klasy/oddziału przedszkolnego będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2024/2025 oraz zobowiązanie dostarczenia zaświadczenia do dnia 31.08.2024 r.

DOWÓZ PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

W przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka następuje na postawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem
a rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka/ucznia. Umowa zostaje zawarta po dokonaniu weryfikacji wniosku o zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka, wnioski należy składać do Centrum Usług Wspólnych
w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 9
(wzór wniosku jest załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji).

Stawka zwrotu za 1 km przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 39 a ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) została określona w Uchwale Nr LX/427/2023 Rady Gminy Poronin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

            Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

 • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom
  i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 1. 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

            Zgodnie z art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.):

 

 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży
  i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b) × c gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

 c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

 1. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie
  art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.).
 2. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem a rodzicami.
 3. Wójt zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
 4. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.