Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Poronin przypomina, że zgodnie z zasadami systemu gospodarki odpadami komunalnymi w przypadku:

 • zamieszkania na nieruchomości, np. w nowo wybudowanym budynku,
 • powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, np. w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej,

właściciel nieruchomości jest obowiązany, w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, złożyć do wójta gminy pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast w przypadku zmian danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, takich jak np.:

 • narodzin dziecka,
 • zgonu osoby ujętej w pierwotnej deklaracji,
 • wyprowadzenia/zmiany miejsca stałego pobytu,
 • zakończenie działalności gospodarczej,

właściciel nieruchomości jest obowiązany, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, złożyć nową deklarację uwzględniająca zaistniałe zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklarację, właściciel zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Poronin, na adres:
ul. J. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, w terminach ustawowych w formie papierowej lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ePUAP (epuap.gov.pl).

Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest opatrzenie deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

W celu skorzystania z ePUAP niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
 • posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany
  ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (instrukcja - prezentacja).

Po założeniu konta na platformie ePUAP oraz uzyskaniu Profilu Zaufanego możliwe jest wypełnienie i wysłanie deklaracji na skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy Poronin.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

 • Teraz możesz założyć i potwierdzić Profil Zaufany online
  za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • Dodatkowo, możesz założyć Profil Zaufany przez internet i potwierdzić
  go w Punkcie Potwierdzającym

Podstawa prawna: art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.