Gmina Poronin - strefa mieszkańca

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. W jakim terminie należy złożyć deklarację?

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Kiedy należy złożyć kolejną deklarację (zmianę)?

System opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest deklaratywny i podmiot sam dokonuje jej wyliczenia, w związku z tym podmiotowi przysługuje też prawo zmiany lub skorygowania swojej deklaracji. Należy zatem rozróżnić pojęcia „zmiana deklaracji”
od „korekta deklaracji”.

Deklaracja zmieniająca - dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości (m.in.: zmiana liczby osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami) skutkujący na miesiąc bieżący lub miesiące przyszłe. Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie  do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np. jeśli chcemy dokonać zmiany liczby oddanych pojemników/worków za miesiąc – styczeń, to termin złożenia korekty jest do 10 lutego).
Ponadto zgodnie z art. 6m ust 4. ww. ustawy: „Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny z wyjątkiem zobowiązania z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca”, gdzie czas na złożenie deklaracji wynosi 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty
za okres wstecz, co oznacza, że w przypadku gdy np. we wrześniu z nieruchomości wyprowadził się jeden z mieszkańców, a właściciel nieruchomości nie złożył nowej deklaracji do 10 października, właściciel będzie zobowiązany ponieść opłaty za cały okres do czasu dokonania zmiany. Termin złożenia deklaracji zmieniającej wynosi 14 dni od nastąpienia zmiany.

Korekta deklaracji - koryguje uprzednio złożoną deklarację, która zdaniem podmiotu składającego deklarację została błędnie sporządzona. Podmiotowi przysługuje takie prawo
na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej.    

Dla nieruchomości zamieszkałej należy złożyć zmianę deklaracji, gdy zmieni się:

  • liczba mieszkańców;
  • liczba mieszkańców objętych KARTĄ DUŻEJ RODZINY;
  • sposób zagospodarowania odpadów biodegradowalnych (przydomowy kompostownik, rezygnacja z przydomowego kompostownika na rzecz oddawania odpadów bio podczas przeprowadzanej zbiórki odpadów na terenie gminy Poronin).

W przypadku gdy zmniejszy się liczba osób zamieszkałych, podczas składania deklaracji należy przedstawić dowód, że osoba, która zostaje odpisana, uiszcza opłatę
za odpady w innym miejscu (np. kopia deklaracji z miejsca nowego zamieszkania, umowa
o pracę).

Dla nieruchomości niezamieszkałej należy złożyć nową deklarację, gdy zmieni się:

  • liczba oddawanych pojemników/worków;
  • wielkość pojemników.

3. Kiedy można uzyskać zniżkę za odpady komunalne powstałe na nieruchomości zamieszkałej (od mieszkańców)?

Zniżkę można uzyskać w przypadku posiadania:

  • KARTY DUŻEJ RODZINY

Rodziny wielodzietne, posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą być zwolnione z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,80 zł za każdego członka rodziny zgodnie z KDR. 

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz zainteresowane naliczaniem niższej stawki winny przedłożyć wszystkie aktualne Karty Dużej Rodziny.

O Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice lub rodzic, którzy wychowują lub wychowali co najmniej troje dzieci. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. J. Piłsudskiego 15.

  • PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

Od 1 października 2020 r. obowiązuje zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - w wysokości 2,00 zł od osoby zamieszkującej.

Właścicielom nieruchomości korzystającym ze zwolnienia nie będzie przysługiwał odbiór bioodpadów.

Podstawą ubiegania się o zwolnienie jest złożenie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) zmiany danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel oświadczy, że posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.