Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Nabór na wolne stanowisko pracy

 • 22 maja 2024 / 14:4

Wójt Gminy Poronin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

OGŁOSZENIE O KONKURSACH

 • 6 maja 2024 / 16:45

Wójt Gminy Poronin ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska:

1.  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zębie
ul. św. Anny 1/3, 34-521 Ząb.
Organ prowadzący Gmina Poronin.

2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem
Nowe Bystre 61, 34-521 Ząb.
Organ prowadzący Gmina Poronin.

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej”

 • 3 kwietnia 2024 / 14:31

ZP.271.4.2024

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Nr ogłoszenia: 2024/BZP 00269062

Poronin, 2024-04-03

 

                   z up. Wójta Gminy Poronin

                (-) mgr inż. Maciej Dziubas

                       Z-ca Wójta Gminy Poronin

Wynik postępowania

 • 27 marca 2024 / 14:20

 

W ramach zapytania ofertowego na zadanie "Modernizacja boiska rekreacyjnego we wsi Ząb" ogłoszonego w dniu 12.03.2024

 OPUBLIKOWANO: 27 MARCA 2024

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na postępowanie:
 1. Firma Nobiscan Paweł Kułach, 34-425 Biały Dunajec, Gliczarów Dolny 107, NIP
 7361535507 na kwotę 356 743,20 zł, gwarancja 48 miesięcy.
2. Firma Inżynieryjno Remontowo Budowlana STANGUT – Stanisław Gut, ul. Gurt 26,
34-500 Zakopane, NIP 7360001318 na kwotę 463 278,44 zł, gwarancja 48 miesięcy.
3. Vital Sport Tomasz Pajdzik, Lubomierz 22, 34-736 Lubomierz, NIP 7372043050 na
kwotę 477 000,00 zł, gwarancja 48 miesięcy.
4. „Bellsport” Grzegorz Leszczyński, ul. Lipowa 1, 41-923 Bytom, NIP 6262550242 na
kwotę 358 057,11 zł, gwarancja 48 miesięcy.
5. GLOB PROJEKT Sp.Z O.O. Chabówka 86A, 34-720 Chabówka, NIP 7352899730 na
kwotę 380 000,00 zł, gwarancja 48 miesięcy.
6. Sona Piotr Omylak, Lipnica Wielka 111, 34-483 Lipnica Wielka, NIP 7352593623 na
kwotę 398 021,16 zł, gwarancja 48 miesięcy.


 Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.
Na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęło sześć ofert, trzy z nich spełniły wszystkie warunki udziału w postępowaniu potwierdzone złożeniem załączników nr 1, 3, 4 i 5 oraz jednej referencji.

Ocenę merytoryczną oparto o dwa kryteria: cenę oraz okres gwarancji. Oferenci wskazali okres gwarancji dłuższy niż minimalny 24 miesięcy z tego względu otrzymali punkty w przedmiotowym kryterium.

Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma Nobiscan Paweł Kułach, 34-425 Biały Dunajec, Gliczarów Dolny 107. Po zsumowaniu punktów za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Nobiscan Paweł Kułach, 34- 425 Biały Dunajec, Gliczarów Dolny 107.

Bartłomiej Sawera – Prezes UKS "Holni"

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI do zapytania ofertowego z dnia 12.03.2024

 • 19 marca 2024 / 12:42

„Modernizacja boiska rekreacyjnego we wsi Ząb”

ZAPYTANIE OFERTOWE „Modernizacja boiska rekreacyjnego we wsi Zab”

 • 12 Marca 2024 / 14:00

W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja boiska rekreacyjnego we wsi Ząb” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na modernizację boiska rekreacyjnego obejmującą remont nawierzchni oraz montaż urządzeń.  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 • 12 marca 2024 / 11:24

Wójt Gminy Poronin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Poroninie

ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin.

Organ prowadzący Gmina Poronin.

Rozbudowa sieci wodociągowej o komorę pompowni wody

 • 5 marca 2024 / 10:15

ZP.271.3.2024

 

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Nr ogłoszenia: 2024/BZP 00230013

Poronin, 2024-03-04

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy Poronin

                                                                                                                                      (-) mgr Anita Żegleń

ZARZĄDZENIE Nr 12/2024 Wójta Gminy Poronin z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

 • 20 lutego 2024 / 15:50

Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r., poz. 571) oraz UCHWAŁY NR LXIX/ 487/2023 RADY GMINY PORONIN z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poronin z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" zarządza się, co następuje:

Budowa Gminnego Przedszkola Publicznego w Poroninie

 • 30 stycznia 2024 / 15:0

ZP.271.2.2024

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Nr ogłoszenia: 2024/BZP 00080129

Poronin, 2024-01-30

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń

 

 

 

 

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2024 w Gminie Poronin

 • 26 stycznia 2024 / 11:54

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 r. Wersja nr 2.

Modernizacja stadionu piłkarskiego w Poroninie

 • 23 stycznia 2024 / 13:36

ZP.271.1.2024

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Nr ogłoszenia: 2024/BZP 00059500

Poronin, 2024-01-23

Z-ca Wójta Gminy Poronin

(-) mgr inż. Maciej Dziubas

 

Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Poronin

 • 22 stycznia 2024 / 12:4

z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin.            

Oferta Małego Grantu

 • 13 Grudnia 2023 / 12:25

Koło Gospodyń Wiejskich w Małem Cichem złożyło ofertę na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 21 grudnia 2023 r. na adres e-mail: sekretariat@poronin.pl