Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja Wójta Gminy Poronin

INFORMACJA Wójta Gminy Poronin z dnia 06.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), informuję właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Poronin, że w dniu
3 grudnia 2021 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Poronin, na których nie zamieszkują mieszkańcy, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r.