Gmina Poronin - strefa mieszkańca

OPŁATY 2022

Wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać bez wezwania do ostatniego dnia każdego kwartału.  Możliwe są wpłaty miesięczne, kwartalne lub za cały okres rozliczeniowy w danym roku.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności w celu uniknięcia upomnień i dodatkowych kosztów. 

Opłata za gospodarowanie odpadami od mieszkańców wynosi:

 • 28 zł od osoby za miesiąc (84 zł od osoby za kwartał),
 • wyższa stawka (kara) za brak segregacji –56 zł od osoby za miesiąc (dwukrotność stawki podstawowej).

Pozostałe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 • Opłata ryczałtowa dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Poronin wynosi 190,00 zł/rok.
 • W odniesieniu do nieruchomości lub części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi i odbieranymi w sposób selektywny zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin, jako podstawę worek o pojemności 120 litrów.

  Stawka za worek o pojemności 120 litrów wynosi 21 zł.

  Stawki za większe lub mniejsze pojemności określa się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności w odniesieniu do worka 120 litrów:

  1) 60 litrów – 10,50 zł

  2) 80 litrów – 14,00 zł

  3) 240 litrów – 42,00 zł

  4) 360 litrów – 63,00 zł

  5) 1100 litrów – 192,50 zł

  6) 4000 litrów –  700,00 zł

  7) 5000 litrów – 875,00 zł

  8) 6000 litrów – 1050,00 zł

  9) 7000 litrów – 1225,00 zł  Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do nieruchomości lub części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości czterokrotności stawki opłaty podstawowej. 


W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawki będą 2 razy wyższe.

Płatności należy dokonywać:
- na indywidualny numer rachunku bankowego, który widnieje na informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na załączonych wpłatach.

Płatność można uiścić:
- na poczcie,
- w banku;
- w kasie Urzędu Gminy Poronin;
- przelewem bankowym.

Gmina nie wystawia rachunków oraz faktur VAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 października 2020 r. obowiązuje zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od osoby zamieszkującej.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, posiadających „Kartę Dużej Rodziny” w wysokości 2,80 zł.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 6m, Wójt Gminy Poronin zawiadamia, że Rada Gminy Poronin Uchwałą Nr XLIII/300/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu obliczania opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy, dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi:

 • 28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
 • zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku
  ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2,00 zł miesięcznej stawki opłaty od każdego zamieszkującego na terenie nieruchomości.

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów dla rodzin wielodzietnych wynosi 2,80 zł miesięcznie od każdego członka rodziny wielodzietnej, który został ujęty
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zamieszkuje daną nieruchomość.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 56,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa Wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:
– wzrost cen usług za odbiór odpadów;
– wzrost opłaty środowiskowej;
– wzrost produkcji ilości odpadów przez mieszkańców;
– wzrost cen paliwa;
– wzrost cen energii elektrycznej.

1. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji
i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty + ewentualnych zadeklarowanych ulg.

3. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji na 2022 r. Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji lub korekty w przypadku zmiany danych mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych
w deklaracji urząd wezwie do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej lub korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

5. Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania, na indywidualny numer rachunku bankowego, który widnieje na zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na załączonych wpłatach.

6. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty
i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie,
że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W myśl art. 6m. ust. 2 ww. ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Według art. 6m ust. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Poronin, pokój nr 24 oraz pod numerem telefonu 18 20 210 24.