Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Opłaty 2024

Wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać bez wezwania do ostatniego dnia każdego kwartału.  Możliwe są wpłaty miesięczne, kwartalne lub za cały okres rozliczeniowy w danym roku.
Prosimy o terminowe regulowanie płatności w celu uniknięcia upomnień i dodatkowych kosztów. 

Opłata za gospodarowanie odpadami od mieszkańców wynosi:

  • 31 zł od osoby za miesiąc (93 zł od osoby za kwartał),
  • wyższa stawka (kara) za brak segregacji –62 zł od osoby za miesiąc (dwukrotność stawki podstawowej).

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu
do nieruchomości lub części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi i odbieranymi w sposób selektywny zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin, jako podstawę worek o pojemności 120 litrów.                                                                                      

Stawka za worek o pojemności 120 litrów wynosi 24 zł.

Stawki za większe lub mniejsze pojemności określa się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności w odniesieniu do worka 120 litrów:

1) 60 litrów – 12,00 zł

2) 80 litrów – 16,00 zł

3) 240 litrów – 48,00 zł

4) 360 litrów – 72,00 zł

5) 1100 litrów – 220,00 zł

6) 4000 litrów –  800,00 zł

7) 5000 litrów – 1000,00 zł

8) 6000 litrów – 1200,00 zł

9) 7000 litrów – 1400,00 zł

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości dwukrotności stawki opłaty podstawowej. 

Płatności należy dokonywać:
- na indywidualny numer rachunku bankowego, który widnieje na informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na załączonych wpłatach.

Płatność można uiścić:
- na poczcie,
- w banku;
- w kasie Urzędu Gminy Poronin;
- przelewem bankowym.

Gmina nie wystawia rachunków oraz faktur VAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 października 2020 r. obowiązuje zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od osoby zamieszkującej.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, posiadających „Kartę Dużej Rodziny” w wysokości 2,80 zł.