Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Założenie działalności gospodarczej

Urząd Gminy Poronin zamieszcza podstawowe informacje dotyczące założenia działalności gospodarczej.

Miejsce złożenia wniosku/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5
pokój nr 18

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - 7:30 – 16:30
wtorek - piątek  7:30 – 15:15

Kto może zostać przedsiębiorcą:

Wpisowi do rejestru CEIDG podlegają wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. Inne podmioty w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej podlegają zwykle wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Obywatele innych państw niż wyżej wymienione (z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), muszą w momencie składania wniosku przedłożyć oryginał bądź notarialnie lub urzędowo potwierdzoną kopie, dokumentu (decyzja, karta) uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej
w Polsce, tym samym spełniając warunki wynikające z art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa  przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r.

Wraz z wnioskiem składane jest również oświadczenie: "...że wobec osoby, której wpis dotyczy, nie orzeczono prawomocnie zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w zakresie działalności gospodarczej objętej wpisem, oraz że osoba, której wpis dotyczy, posiada tytuł prawny do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG."

Terminy:

Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Opłaty:

Wszelkie zgłoszenia do CEIDG są wolne od opłat.

Procedura rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizycznej):

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1

  1. OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport;
  2. przez PEŁNOMOCNIKA;
   • zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
   • na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA) - w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
   • pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
   • każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu – w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
   • jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie.
  3. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.
  4. SAMODZIELNIE za pośrednictwem biznes.gov.pl logowanie jest możliwe przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-Dowodu.
 2. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem akceptowanym przez system CEIDG i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 3. Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
 4. Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS w CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej, w ciągu 1 dnia roboczego od podpisania wniosku (dla obywateli Unii Europejskiej), lub w ciągu 30 dni od podpisania wniosku (dla osób spoza Unii). Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem
  i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał aktualne dane. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować za pośrednictwem biznes.gov.pl
 5. Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie na utworzonym wpisie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmienią).
 6. Zgłoszenie się do ubezpieczania:
  1. składając odpowiedni formularz / formularze w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych  w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej - więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS oraz biznes.gov.pl
  2. załączając odpowiedni druk ZUS do wniosku CEIDG-1 - więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS oraz biznes.gov.pl).
 7. Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: rejestracji VAT - formularz VAT-R, kasy fiskalnej czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej przed datą rozpoczęcia. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US oraz biznes.gov.pl).

 

Informacje dodatkowe:

Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia: zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;

 • w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS (dotyczy osób posiadających już nr NIP).

 

Więcej informacji na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl

 

Podstawa prawna:

    Obecnie podstawą funkcjonowania CEIDG jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541), która weszła w życie 30 kwietnia 2018 r. Ustawa wchodzi w skład tak zwanej konstytucji dla biznesu.

Ewidencja umożliwia bezpłatny dostęp do informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie. Wpisy do ewidencji są dokonywane zdalnie poprzez system teleinformacyjny prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez wnioskującego o wpis przedsiębiorcę.

Zadania CEIDG:

 • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi
 • dostarczenie informacji o podmiotach gospodarczych w zakresie wskazanym w ustawie
 • umożliwienie korzystania z danych, które są bezpłatnie udostępniane
 • możliwość ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG i identyfikacja tych zmian z podmiotem, które je wprowadził.

 

Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy.

Złożenie wniosku powoduje wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wraz z wnioskiem składane jest również oświadczenie: "...że wobec osoby, której wpis dotyczy, nie orzeczono prawomocnie zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w zakresie działalności gospodarczej objętej wpisem, oraz że osoba, której wpis dotyczy, posiada tytuł prawny do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG."

 

Pliki do pobrania
Informacja działalność gospodarcza.pdf