Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Program „Czyste Powietrze” - informacje

Jest to program skierowany dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program dotyczy dofinansowania wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynosić do 30.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Składanie wniosków o dofinansowanie:

Przez internet lub w urzędzie:

  1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

  2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: 1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub 2) w serwisie „gov.pl”.

  3. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej wersji formularza wniosku. Pobrany wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem określonym w punkcie 4.

  4. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenia go swoim podpisem i dostarczenia w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

  5. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl” Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

  6. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej), korzystając z aktywnego formularza ze względu na „samoliczące się” pola.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie z pomocą pracownika Urzędu Gminy Poronin prosimy o kontakt pod numerem telefonu 18 20 210 24 oraz o zapoznanie się z Listą sprawdzającą (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i regulaminem projektu: https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/