Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych - informacje ogólne

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Wójta Gminy Poronin zgodnie z ustawą obejmuje niepubliczne:
- przedszkola,
- punkty przedszkolne,
- zespoły wychowania przedszkolnego,
- szkoły podstawowe.

nazwa

adres

podmiot prowadzący

data rozpoczęcia
działalności

REGON

RSPO

nr telefonu

nr zaświadczenia

Przedszkole Niepubliczne
im. Ks. Bronisława Markiewicza

ul. J. Piłsudskiego 20
34-520 Poronin

Zgromadzenie Sióstr
św. Michała Archanioła

41153

122718183

90207

18 20 018 39

APO.44/429/2012

Integracyjne Przedszkole
"Górolicki"

Suche 115 a                   
34-520 Poronin

Stowarzyszenie
Rozwoju Podtatrza

41518

123081368

122678

18 20 723 26

APO.44/796/2013

Niepubliczne Tatrzańskie Przedszkole
Niedźwiadek Joanna Gruszka

Nowe Bystre 42 A         
34-521 Nowe Bystre

Joanna Gruszka

45170

526135218

480499

607 279 597

1/CUW.DO.441.1.2023

Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:
- osoby prawne, którymi są: stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne,
- osoby fizyczne pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych.
Wpis do ewidencji
Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonywany jest na podstawie pisemnego zgłoszenia. Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić szkoły lub placówki niepubliczne powinny złożyć formularz zgłoszenia szkoły/placówki wraz z wymaganymi dokumentami (lub ich poświadczonymi kserokopiami) w sekretariacie Urzędu Gminy Poronin.

Formularz zgłoszenia do ewidencji powinien zawierać (art.168 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe):
1. Określenie nazwy szkoły lub placówki.
2. Określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki.
3. Informację o siedzibie placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego oraz numer telefonu kontaktowego).
4. Informację o miejscu prowadzenia placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego oraz numer telefonu kontaktowego).
5. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby.
6. Określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki.
7. Dane szkoły lub placówki do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) - wzór formularza do pobrania.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, który ma być realizowany w danym punkcie lub zespole przedszkolnym. Statut powinien określać:

a) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,
b) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
c) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
d) organizację szkoły lub placówki,
e) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,
f) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
g) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.
2. Listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną).
3. Zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej - w przypadku szkoły podstawowej.
4. Informację o warunkach lokalowych - zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone
w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego dokumentami potwierdzającymi bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy mogą być wyłącznie opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z §2 rozp. MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania).
5. Pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty (konieczna w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności).
6. Dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę tj.:
- kopia dokumentu tożsamości - osoba fizyczna,
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego - osoba prawna.
7. Formularz - dane szkoły lub placówki do nadania nr REGON (SIO-RSPO).

Informacje dodatkowe:
Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje Wójt Gminy Poronin w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu lub wydawane za potwierdzeniem odbioru. Kopia przekazywana jest do Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz do organu podatkowego.
W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Poronin, wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.
W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Wójt Gminy Poronin wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.
Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Wójta Gminy Poronin, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej:
1. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli:
- realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę kształcenia zawodowego,
- realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
- stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,
- prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
- zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
2. Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta Gminy Poronin na podstawie pozytywnej decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji
Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Wójtowi Gminy Poronin w ciągu 14 od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie osoba prowadząca składa w Urzędzie Gminy Poronin, w sekretariacie - wzór formularza do pobrania.
Wykreślenie z ewidencji
Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1. Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym
w zgłoszeniu do ewidencji.
2. Prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej.
3. Stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej - również w przypadku, gdy nie jest wypełnione zobowiązanie dotyczące uprawnień szkoły publicznej - jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Dokonania wpisu z naruszeniem prawa.
5. Zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Likwidacja szkoły/placówki
1. Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.
2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Wójta Gminy Poronin (pisemna informacja złożona w Urzędzie Gminy Poronin).
3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
4. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.